Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YENİ GÖREVLENDİRME VE ATAMA İŞLEMLERİ KURULARAK DAVACININ GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDIĞI

T.C DANIŞTAY 
5.Daire 
Esas: 2015/ 6248 
Karar: 2016 / 456 
Karar Tarihi: 03.02.2016

İsteğin Özeti: Dava; Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken 30/06/2003-20/10/2006 tarihleri arasında beş kez atama ve görevlendirme yoluyla görevinden alınan ve Mahkeme kararları ile görevine tekrar atanan davacı tarafından, bu süre zarfında hukuka aykırılığına mahkeme kararlarıyla hükmedilen atama ve görevlendirmeler nedeniyle oluştuğu ileri sürülen 12.500,00.-TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Ankara 4. İdare Mahkemesi`nin 26/12/2008 günlü, E:2008/462, K:2008/2346 sayılı kararıyla; davacının 30/06/2003-20/10/2006 tarihleri arasında üç kez atama, iki kez görevlendirme olmak üzere beş kez görevinden alındığı; bu işlemlerin Mahkemelerce iptal edilmesine karşın yeni görevlendirme ve atama işlemleri kurularak davacının görevinden uzaklaştırıldığı, Mahkeme kararlarının biçimsel olarak uygulandığı, bu durumun ağır hizmet kusuru oluşturduğu gerekçesiyle takdiren 1.000,00-TL manevi zarar karşılığı tazminatın yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.

Anılan kararın, kabule ilişkin kısmının davalı idare tarafından temyizi üzerine; Danıştay Beşinci Dairesi`nin 21/03/2011 günlü, E:2009/2210, K:2011/1458 sayılı kararıyla; davacının istemi, hakkında davalı idarece kurulan işlemler ile bu işlemlere karşı açtığı davalarda Mahkemelerce verilen iptal kararlarının uygulanmaması nedeniyle oluştuğu ileri sürülen zararlara karşılık olmak üzere manevi tazminat istemine yönelik olduğu, dolayısıyla, davacının tazminat istemlerinin, farklı maddi olaylara ve hukuki gerekçelere dayandırıldığı, bu nedenle de söz konusu istemler arasında, birlikte aynı dilekçe ile dava açılmasını olanaklı kılan maddi ve hukuki bağlılığın bulunmadığı; buna göre, davacının maddi ve hukuki yönden aralarında bağlılık bulunmayan tazminat istemlerini, 2577 sayılı Yasanın 5/1. maddesinde yer alan hükümler uyarınca düzenleyeceği ayrı dilekçelerle dava konusu etmesi gerekirken, tek bir dilekçe ile açılan davanın görülüp çözümlenmesinde usul kuralları yönünden hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de, Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen 26/12/2011 günlü, E:2011/2047; K:2011/1961 sayılı kararla; bozma kararına uyulmayarak, davacının isteminin, davalı idarece tesis edilen işlemlerin bütünlüğüne dayalı olduğu, dolayısıyla tek dilekçe ile açılan davanın görülmesinde usul kurallarına aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, ilk kararda ısrar etmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 25.12.2014 günlü, E:2012/1395; K:2014/5292 sayılı kararıyla; Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen 26/12/2011 günlü, E:2011/2047; K:2011/1961 sayılı ısrar kararının onanmasına, uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmek üzere dosyanın Danıştay Beşinci Dairesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Cevabın Özeti: Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Bekir Şimşek

Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen 26/12/2011 günlü, E:2011/2047; K:2011/1961 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın, kabule ilişkin kısmının onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 03.02.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube