Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
USUL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINDA KARARI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTE HATA VEYA EKSİKLİKLERİN BULUNMASI SEBEPLERİNDEN DOLAYI İNCELENEN KARARI BOZACAĞI KURALI - HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

T.C DANIŞTAY 
15.Daire 
Esas: 2017/ 640 
Karar: 2017 / 2699 
Karar Tarihi: 18.05.2017

İstemin Özeti: Davacının, 22.12.2005 tarihinde Keşan-İpsala karayolu üzerinde Sarpdere Köyü`nden İpsala istikametine seyrederken hizmete kapalı olan yola girerek aracı ile çukura düşmesiyle meydana gelen kaza sonucu uğradığı öne sürülen 10.000,00-TL maddi ve 15.000,00-TL manevi zararın, kazanın meydana gelmesinde idarenin hizmet kusuru bulunduğu iddia edilerek olay tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte idarece tazmin edilmesine karar verilmesi istemiyle açılan dava sonucunda, Edirne İdare Mahkemesi`nce; Danıştay Onbeşinci Dairesi`nin 07/04/2016 tarih ve E:2014/295, K:2016/2378 sayılı maddi tazminat yönünden bozma kararına uyularak, davacının 10.000,00 TL maddi tazminat talebinin Adli Tıp Kurumunun 25/03/2008 tarihli raporunda belirtilen davalı idarenin %30 kusur oranına denk gelen 490,35-TL`lik kısmının davalı idareye başvurunun yapıldığı 30/06/2006 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesi, maddi tazminat isteminin kalan kısmı yönünden ise davanın reddi yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. 

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi`nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun "Kararın Bozulması" başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.

Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, Edirne İdare Mahkemesi`nin 25/10/2016 tarih ve E:2016/1281, K:2016/1273 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube