Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İSTEMİN TEMYİZ BAŞVURUSU İÇİN İŞLEMEYE BAŞLAYAN SÜREYİ DURDURMAYACAĞI


T.C DANIŞTAY 
7.Daire 
Esas: 2006/ 768 
Karar: 2006 / 1800 
Karar Tarihi: 24.05.2006

stemin Özeti: Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünde tescilli 26.2.2004 gün ve 1559 sayılı giriş beyannamesi muhteviyatı eşyalar nedeniyle yapılan gümrük, katma değer ve özel tüketim vergileri ek tahakkukuna vaki itirazın reddine dair işlemi iptal eden Mersin Vergi Mahkemesinin 15.7.2005 gün ve E:2004/1732; K:2005/772 sayılı kararının; dilekçede yazılı nedenlerle bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 14`üncü maddesi hükmü uyarınca ilk inceleme ile görevli Tetkik Hakimi Çağlar IŞIK`ın açıklamaları dinlenildikten sonra işin gereği görüşüldü:

2577 sayılı Kanunun 30`uncu maddesinin 1`inci fıkrasında; iki tarafın adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının düzeltilmesinin istenebileceği; aynı Kanunun, 46 ncı maddesinin 2`nci fıkrasında, özel kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştay’da temyiz yoluna başvurulabileceği öngörülmüştür.

Dosyanın incelenmesinden, temyiz istemine konu mahkeme kararının, Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak davalı idareye tebliğ edildiği 27.9.2005 tarihinden itibaren otuz günlük süre içinde, en geç, 27.10.2004 günü mesai saati bitimine kadar temyiz başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra, 5.1.2006 tarihinde Mahkeme kayıtlarına geçen dilekçeyle temyiz başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. 

Her ne kadar, mahkeme kararının, tebliği üzerine, davalı idarece, 4.10.2005 tarihli dilekçe ile 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube