Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
UYGULAMA İŞLEMİNİN TEBLİĞİNİ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN ALTMIŞ GÜN İÇİNDE DAVA AÇILABİLECEĞİ - YÖNETMELİĞİN RESMİ GAZETEDE YAYIMINI İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN ALTMIŞ GÜN İÇERİSİNDE DAVA AÇILMASI GEREĞİ

T.C DANIŞTAY 
10.Daire 
Esas: 2015/ 4225 
Karar: 2015 / 5358 
Karar Tarihi: 27.11.2015

ÖZET: ilanı gereken düzenleyici işlemlere karşı; düzenleyici işlemin ilan tarihini izleyen günden itibaren altmış gün içinde veya düzenleyici işlemin uygulanması üzerine, uygulama işleminin tebliğini izleyen günden itibaren altmış gün içinde dava açılabilmektedir. "Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin" iptali istemiyle, Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımını izleyen günden itibaren altmış gün içerisinde dava açılması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra, 21.4.2015 havale tarihli dilekçe ile Erzurum 2. İdare Mahkemesinde açılan davanın süre aşımı nedeniyle esasının incelenmesine yasal olanak bulunmamaktadır.

İstemin Özeti: 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete`de yayımlanan "Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin" 2. maddesinin 5. fıkrasının iptali istenilmektedir. 

Danıştay Tetkik Hakimi: ...

Düşüncesi: Davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince 2577 sayılı Yasa`nın 14. maddesi uyarınca hazırlanan Tetkik Hakiminin raporu ve sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra gereği görüşüldü:

Dava; 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete`de yayımlanan "Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin" 2. maddesinin 5. fıkrasının iptali istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 7. maddesinde; dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde idare mahkemelerinde altmış gün olduğu belirtilmiş, aynı Kanunun 8. maddesinde; sürelerin; tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağı, tatil günlerinin sürelere dahil olduğu kurala bağlanmıştır.

Buna göre ilanı gereken düzenleyici işlemlere karşı; düzenleyici işlemin ilan tarihini izleyen günden itibaren altmış gün içinde veya düzenleyici işlemin uygulanması üzerine, uygulama işleminin tebliğini izleyen günden itibaren altmış gün içinde dava açılabilmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden, 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete`de yayımlanan "Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin" ve Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelgenin iptali istemiyle ilk olarak 21.4.2015 havale tarihli dilekçe ile Erzurum 2. İdare Mahkemesinde dava açıldığı, anılan Mahkemenin 30.4.2015 tarih ve E:2015/455, K:2015/532 sayılı kararıyla dava dilekçesinin 2577 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca reddine karar verildiği, yenilenen dilekçe üzerine Mahkemece davanın görev yönünden reddine karar verilerek dosyanın Danıştay`a gönderildiği, bu kez Dairemizin 6.7.2015 tarih ve E:2015/2180, K:2015/3565 sayılı kararıyla iptali istenen yönetmelik hükmünün dava dilekçesinde şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirtilmemesi nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar verildiği ve son olarak davacı vekili tarafından yenilenen dava dilekçesinde, 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete`de yayımlanan "Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin" 2. maddesinin 5. fıkrasının iptalinin istenildiği anlaşılmaktadır.

Olayda, "Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin" 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve anılan Yönetmeliğe dayanılarak tesis edilen herhangi bir uygulama işleminin bulunmadığı görülmektedir.

Bu durumda, 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin" iptali istemiyle, Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımını izleyen günden itibaren altmış gün içerisinde dava açılması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra, 21.4.2015 havale tarihli dilekçe ile Erzurum 2. İdare Mahkemesinde açılan davanın süre aşımı nedeniyle esasının incelenmesine yasal olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Kanunun 15/1-b maddesi uyarınca yasal süresi içinde açılmayan davanın REDDİNE, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan 45,60 TL yürütmeyi durdurma harcı ile artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyizen başvurulabileceğinin taraflara duyurulmasına, 27.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube