Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
AVUKATIN VEKİL SIFATI İLE MESLEKTAŞI HAKKINDA YAPTIĞI İCRA TAKİBİNİN DAVA KAVRAMI İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLECEĞİ

Özet: İcra İflas Yasasına göre, her asliye mahkemesinin yargı çevresinde kurulan (sulh hukuk mahkemelerinden ibaret olunan yerlerde bu mahkemelere verilen) ve işlemlerine karşı yapılan şikayet ve itirazların incelenmesi İcra Tetkik Mercii Hakimliğince yapılan icra daireleri nezdinde yürütülen iş ve işlemleri yukarıda değinilen Avukatlık Meslek Kurallarının 27/2 maddesinde ifade edilen “takip edilen dava” kapsamının dışında tutmaya olanak bulunmamaktadır. Bu itibarla avukatlık mesleğinin düzen ve geleneklerini korumak, meslektaşlar arasında dayanışmayı ve gösterilmesi gereken özenin korunmasını sağlayarak meslek itibarını ve mesleğe duyulan güveni arttırmak amacıyla getirilen ilkelere aykırı davrandığı açık olan davacının eylemine uyan adil bir cezayla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, aksi yaklaşımla işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

T.C.

Danıştay 8. Dairesi

E: 2007/8493 K: 2010/606 K.T.: 09.02.2010

Afyonkarahisar Barosuna kayıtlı avukatlık yapan davacının, meslektaşı aleyhine alacaklı vekili sıfatıyla yaptığı icra takibini kayıtlı olduğu baroya bildirmediğinden bahisle kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Afyonkarahisar Barosu Disiplin Kurulunun 07.06.2005 günlü ve 2004/27 esas, 2005/6 sayılı kararının cezanın uyarma cezasına çevrilmek suretiyle düzeltilerek onanmasına ilişkin Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunun 02.12.2005 günlü ve 2005/304 esas, 2005/393 sayılı kararının iptali istemiyle açtığı davada; icra takibinin geniş yorumlanarak dava kavramı içine sokulmasına olanak bulunmadığı, dolayısıyla davacının eyleminin “avukatların meslektaşlarına karşı asil ya da vekil sıfatıyla takip edeceği davayı kendi barosuna bildirmesi gerektiği” kuralı içerisinde değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden Ankara 7. İdare Mahkemesinin 25.04.2007 günlü ve E:2006/695, K:2007/801 sayılı kararının; meslek kurallarına aykırı davranıldığının açık olduğu ileri sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Danıştay Tetkik Hakiminin Düşüncesi: Temyiz talebinin kabulü ile temyize konu kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısının Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Uyuşmazlık; Afyonkarahisar Barosuna kayıtlı avukatlık yapan davacının, meslektaşı aleyhine alacaklı vekili sıfatıyla yaptığı icra takibini kayıtlı olduğu baroya bildirmediğinden bahisle kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Afyonkarahisar Barosu Disiplin Kurulu kararının, cezanın uyarma cezasına çevrilmek suretiyle düzeltilerek onanmasına ilişkin Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu işleminden kaynaklanmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Yasasının, 2. maddesinin 1. fıkrasında, “Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır” olarak düzenlenmiştir.

Yine aynı yasanın 134. maddesinde, “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmalarda görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır” denildikten sonra 135. maddesinde “uyarma avukatın mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin kendisine bildirilmesidir” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca Meslek Kurallarının, Meslektaşlar Arası Dayanışma ve İlişkiler başlıklı III. Bölümünün 27. maddesinin 2. fıkrasında, “Bir avukat başka bir avukata karşı asıl ya da vekil sıfatıyla takip edeceği davayı kendi barosuna bir yazı ile bildirir” hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; davacının … vekili olarak, Avukat … , Avukat … ve Avukat … hakkında, ödenmeyen kira alacaklarının tahsili amacıyla Afyon İcra Müdürlüğü nezdinde yürüttüğü icra takibini kendi borusuna bildirmediğinden bahisle dava konusu disiplin cezası ile cezalandırıldığı, anılan işleme karşı açılan davada ise ;icra takibinin dava kavramı İçerisinde değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

İcra İflas Yasasına göre, her asliye mahkemesinin yargı çevresinde kurulan (sulh hukuk mahkemelerinden ibaret olunan yerlerde bu mahkemelere verilen) ve işlemlerine karşı yapılan şikayet ve itirazların incelenmesi İcra Tetkik Mercii Hakimliğince yapılan icra daireleri nezdinde yürütülen iş ve işlemleri yukarıda değinilen Avukatlık Meslek Kurallarının 27/2 maddesinde ifade edilen “takip edilen dava” kapsamının dışında tutmaya olanak bulunmamaktadır.

Bu itibarla avukatlık mesleğinin düzen ve geleneklerini korumak, meslektaşlar arasında dayanışmayı ve gösterilmesi gereken özenin korunmasını sağlayarak meslek itibarını ve mesleğe duyulan güveni arttırmak amacıyla getirilen ilkelere aykırı davrandığı açık olan davacının eylemine uyan adil bir cezayla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, aksi yaklaşımla işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Ankara 7. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine 09.02.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

 


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube