Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAMAK - KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ - KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİYE NEDEN OLUNMASI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ


T.C. YARGITAY

16. Hukuk Dairesi

 

Esas No: 2009/9312

Karar No: 2010/444 Karar Tarihi: 01.02.2010

 

NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAMAK - KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ - KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİYE NEDEN OLUNMASI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

 

ÖZET: Somut olayda, müşteki vekili şikayet dilekçesiyle borçlunun nafaka borcunu ödememek eyleminden cezalandırılmasına karar verilmesini talep ettiği halde, hükmün esasını teşkil eden ve tefhimle geçerlilik kazanan kısa kararda borçlunun taahhüdü ihlal eyleminden bir ay tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verilip, aynı tarihli gerekçeli kararda ise borçlunun nafaka borcunu ödememek eyleminden bir ay tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmek suretiyle kısa karar ile gerekçeli karar arasında çelişkiye neden olunması isabetsizdir.

 

(2004 S. K. m. 344) (5271 S. K. m. 309)

 

Dava: Nafakaya ilişkin kararlara uymamak eyleminden borçlu B.B.` ın, 5358 sayılı Kanun`la değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu`nun 344. maddesi uyarınca 1 ay tazyik hapsi cezası ile cezalandırılmasına dair Adana 1. İcra Mahkemesi`nin 18.03.2009 tarihli ve 2009/31 esas, 2009/109 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi`nin 09.04.2009 tarihli ve 2009/230 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

 

Tebliğname ile;

 

Müşteki vekilince 14.01.2009 havale tarihli dilekçe ile nafaka hükmünü ihlal suçundan cezalandırılması için Adana 1. İcra Mahkemesine talepte bulunulduğu halde, 18.03.2009 tarihli kısa kararda sanığın taahhüdü ihlal sucundan 1 ay tazyik hapsi cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, aynı tarihli gerekçeli kararda suçun nafaka hükümlerine uymama olarak gösterilmesi suretiyle kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişkiye neden olunduğu cihetle, itirazın bu yönünden kabulü yerine reddine karar verilmesine isabet görülmemekle, anılan hükmün 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü`nün 04.11.2009 gün ve 2009/62089 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay

C. Başsavcılığı`nın 07.12.2009 gün ve KYB. 2009/259599 sayılı tebliğnamesiyle talep edilmiş olmakla gereği görüşüldü:

 

Karar: Müşteki vekili 14.01.2009 havale tarihli şikayet dilekçesiyle borçlunun nafaka borcunu ödememek eyleminden cezalandırılmasına karar verilmesini talep ettiği halde, hükmün esasını teşkil eden ve tefhimle geçerlilik kazanan kısa kararda borçlunun taahhüdü ihlal eyleminden 1 ay tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verilip, aynı tarihli gerekçeli kararda ise borçlunun nafaka borcunu ödememek eyleminden 1 ay tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmek suretiyle kısa karar ile gerekçeli karar arasında çelişkiye neden olunması isabetsizdir.

 

Sonuç: Açıklanan nedenlerle Yargıtay C. Başsavcılığı`nın kanun yararına bozma istemine atfen düzenlediği tebliğname yerinde görülmekle, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi`ninT.C. YARGITAY

16. Hukuk Dairesi

 

Esas No: 2009/9312

Karar No: 2010/444 Karar Tarihi: 01.02.2010

 

 

 

09.04.2009 gün ve 2009/230 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK`nun 309/4. maddesi gereğince BOZULMASINA, sair işlemlerin mahallinde ifasına, dosyanın mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 01.02.2010 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube