Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU - TAAHHÜTNAMEDE İLK ÖDEME TARİHİ OLARAK GÖSTERİLEN TARİH İLE SON TAKSİT TARİHİ OLARAK GÖSTERİLEN TARİH ARASINDAKİ İŞLEYECEK FAİZ MİKTARLARININ AYRI AYRI HESAPLANARAK GÖSTERİLMEDİĞİ - TAAHHÜDÜN GEÇERLİ OLMADIĞI - HÜKMÜN BOZULDUĞUT.C. YARGITAY

19. Ceza Dairesi

 

Esas No: 2017/3261

Karar No: 2017/5192 Karar Tarihi: 01.06.2017

 

ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU - TAAHHÜTNAMEDE İLK ÖDEME TARİHİ OLARAK GÖSTERİLEN TARİH İLE SON TAKSİT TARİHİ OLARAK GÖSTERİLEN TARİH ARASINDAKİ İŞLEYECEK FAİZ MİKTARLARININ AYRI AYRI HESAPLANARAK GÖSTERİLMEDİĞİ - TAAHHÜDÜN GEÇERLİ OLMADIĞI - HÜKMÜN BOZULDUĞU

 

ÖZET: Dosya kapsamına göre, taahhüdü ihlal suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerektiğinden, 12/08/2016 tarihinde alınan taahhütnamede ilk ödeme tarihi olarak gösterilen 31/08/2016 tarihi ile son taksit tarihi olarak gösterilen 03/09/2021 tarihi arasındaki işleyecek faiz miktarlarının ayrı ayrı hesaplanarak gösterilmediği ve tebligat giderinin, tahsil harcı ve peşin harcın ayrı ayrı rakamsal olarak gösterilmemesi nedenleriyle taahhütte belirsizlik bulunduğundan taahhüdün geçerli olmadığı anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle itirazın reddine karar verilmesi gerekir.

 

(2004 S. K. m. 340) (5271 S. K. m. 309)

 

Dava ve Karar: Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık ... hakkında yapılan yargılama sonucunda beraatine dair Mersin 2. İcra Ceza Mahkemesinin 01/02/2017 tarihli ve 2016/905 esas, 2017/64 sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile söz konusu kararın kaldırılmasına, sanığın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin Mersin 3. İcra Ceza Mahkemesinin 13/02/2017 tarihli ve 2017/56 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 13/04/2017 gün ve 94660652-105-33-3145-2017-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 25/04/2017 gün ve KYB.2017/25500 sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.

 

Anılan ihbarnamede;

 

Dosya kapsamına göre, 2004 sayılı Kanun`un 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlal suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerektiğinden, 12/08/2016 tarihinde alınan taahhütnamede ilk ödeme tarihi olarak gösterilen 31/08/2016 tarihi ile son taksit tarihi olarak gösterilen 03/09/2021 tarihi arasındaki işleyecek faiz miktarlarının ayrı ayrı hesaplanarak gösterilmediği ve tebligat giderinin, tahsil harcı ve peşin harcın ayrı ayrı rakamsal olarak gösterilmemesi nedenleriyle taahhütte belirsizlik bulunduğundan taahhüdün geçerli olmadığı anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle itirazın reddine karar verilmesi gerekirken sanığın aleyhine sonuç doğuracak surette yazılı şekilde itirazın kabulü ile cezalandırılmasına karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereğiT.C. YARGITAY

19. Ceza Dairesi

 

Esas No: 2017/3261

Karar No: 2017/5192 Karar Tarihi: 01.06.2017

 

 

 

görüşülüp düşünüldü;

 

Sonuç: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Mersin 3. İcra Ceza Mahkemesinin 13/02/2017 tarihli ve 2017/56 değişik iş sayılı kararının CMKnın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 01/06/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube