Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAAHHÜDÜ İHLAL

.C YARGITAY

19.Ceza Dairesi

Esas: 2017/ 708

Karar: 2017 / 2282

Karar Tarihi: 16.03.2017

Yargıtay KararıNafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık ...’in, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu`nun 344. maddesi uyarınca 3 ayı geçmemek üzere tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Sivas İcra Ceza Mahkemesi’nin 19/01/2016 tarihli ve 2015/1275 Esas, 2016/34 sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair Sivas 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 12/02/2016 tarihli ve 2016/12 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 16/12/2016 gün ve 94660652-105-58-3111-2016-Kyb sayılı  kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 05/01/2017 gün ve KYB.2016/401764 sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, Kayseri 1. Aile Mahkemesinin 03/02/2014 tarihli ve 2013/730 esas, 2014/92 sayılı kararı ile sanık aleyhine tarafların müşterek çocuğu için karar kesinleşinceye kadar aylık 150,00 Türk lirası tedbir nafakasına hükmedildiği, bu ilama istinaden 450,00 Türk lirası birikmiş nafaka alacağı ve takip eden her ay için 150,00 Türk lirası tedbir nafakasının tahsili için sanık aleyhine Sivas 2. İcra Dairesinin 2014/4329 esas sayılı dosyası üzerinden takip başlatıldığı, borçlunun nafaka yükümlülüğünü yerine getirmediğinden bahisle alacaklı vekili tarafından Sivas İcra Ceza Mahkemesine şikayette bulunulduğu, yapılan yargılama sonunda borçlu sanığın 2015 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait nafaka borcunu ödemediği gerekçesiyle 2004 sayılı Kanun`un 344/1. maddesi uyarınca 3 ayı geçmemek üzere tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmış ise de;

Sanığın 12/01/2015 tarihinde Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/01/2015 tarihli ve 2014/102 Esas 2014/314 sayılı kararıyla kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak toplam 15 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edildiği, cezaevinde bulunduğu sırada sırasıyla, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığıının 2015/45 TH sayılı ilamını 21/01/2015-21/04/2015 tarihleri, 2015/749 TH sayılı ilamını 08/05/2015-06/08/2015 tarihleri, 2015/247 TH sayılı ilamını 06/08/2015-04/11/2015 tarihleri,  2015/167 TH sayılı ilamını ise 04/11/2015- 02/02/2016 tarihleri arasında infaz ettiği ve halen hükümözlü olarak ceza infaz kurumunda bulunduğunun anlaşılması karşısında, suç tarihinde cezavinde bulunduğu anlaşılan nafaka yükümlüsü sanığın nafaka borcunu ödeme gücüne sahip olmadığı gözetilmeden, itirazın kabulü ile sanığın beraatine karar verilmesi yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza   Muhakemesi  Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteğinin REDDİNE,  16/03/2017 tarihinde  oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube