Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAAHHÜDÜ İHLAL

T.C YARGITAY

19.Ceza Dairesi

Esas: 2016/ 11737

Karar: 2017 / 2281

Karar Tarihi: 16.03.2017

Yargıtay KararıNafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık ...`nın, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 344. maddesi gereğince 1 aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılmasına dair Beykoz İcra Ceza Mahkemesinin 08/05/2015 tarihli ve 2015/25 esas, 2015/67 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/07/2015 tarihli ve 2015/61 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 21/06/2016 gün ve 94660652-105-34-5656-2016-KYB sayılı  kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11/07/2016 gün ve KYB.2016-271920  sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

1- Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık ... hakkında Beykoz İcra Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada sanığın 1 aya kadar tazyik hapsi cezasıyla cezalandırılmasına karar veren hakim ...`un, taraflar arasında Beykoz Aile Mahkemesinde açılan boşanma davası sırasında söz konusu bu suça konu nafaka kararına aile mahkemesi hakimi olarak hükmetmiş olmasının  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 23/1. maddesinde yer alan “Bir karar veya hükme katılan hâkim, yüksek görevli mahkemece bu hükme ilişkin olarak verilecek karar veya hükme katılamaz.” şeklindeki düzenlemeye aykırı olduğu,

2- Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14/11/2006 tarihli ve 2006/16.HD-220-231 sayılı ilâmında da belirtildiği üzere disiplin ve tazyik hapsinin bir "hapis" cezası olmadığı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 2. maddesinde tanımlanan "disiplin hapsi" kavramı içinde kaldığı ve kısmî bir düzeni korumak amacıyla getirildiği, kişinin kendisinden beklenen yükümlülüğü yerine getirdiği takdirde de serbest kalacağı hususları nazara alındığında, sanık hakkında 2004 sayılı Kanun`un 344. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsine hükmedilmesi gerekirken 1 aya kadar tazyik hapsine karar verildiği,

3-Sanığa ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihinden itibaren işlemiş en az bir aylık cari nafaka borcu bulunması gerektiği, sanığın ödeme emri tebliğinden sonra Şubat ayındaki nafaka yükümlüğünü yerine getirmediğinden bahisle Beykoz İcra Ceza Mahkemesinin 08/05/2015 tarihli ve 2015/25 esas, 2015/67 sayılı kararı ile hapsen tazyikine karar verilmiş ise şikayet tarihinin 16/02/2015 tarihi olması karşısında henüz Şubat ayına ilişkin nafaka borcu muaccel hale gelmeden şikayet edildiği gözetilerek unsurları oluşmayan suçtan beraati yerine Şubat ayı için de hapsen tazyikine karar verildiği,

4- Beykoz İcra Ceza Mahkemesinin 08/05/2015 tarihli ve 2015/25 esas, 2015/67 sayılı kararına konu 12/01/2015 tarihli ödeme emrinin borçlu sanığa tebliğ edilmediği, bu hali ile 2004 sayılı Kanun`un 344. maddesindeki suçun oluşmadığı,

                Hususları gözetilerek itirazın bu yönlerden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet  görülmediği  gerekçesiyle  5271 sayılı  Ceza Muhakemesi  Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

 

1 numaralı fıkra  yönünden 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 23/1. maddesine aykırılık bulunmadığından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteği yerinde görülmediğinden REDDİNE, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralar yönünden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/07/2015 tarihli ve 2015/62 değişik iş sayılı kararının, CMK’nın 309/4-b  maddesi uyarınca (2 numaralı fıkra yönünden aleyhe sonuç doğurmamak koşuluyla) BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yapılmasına, 16/03/2017 tarihinde  oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube