Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAAHHÜDÜ İHLAL

T.C YARGITAY

19.Ceza Dairesi

Esas: 2016/ 13055

Karar: 2017 / 2573

Karar Tarihi: 22.03.2017

Yargıtay KararıNafaka borcunu ödememek suçundan sanık ...’ın, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 344. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair, Antalya 3. İcra Ceza Mahkemesinin 15/01/2016 tarihli ve 2015/968 Esas, 2016/14 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Antalya 4. İcra Ceza Mahkemesinin 11/02/2016 tarihli ve 2016/22 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 23/08/2016 gün ve 6513 sayılı  kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 29/09/2016 gün ve KYB.2016-350465  sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.

                Anılan ihbarnamede;

                Dosya kapsamına göre,

                1- Antalya 3. İcra Ceza Mahkemesince sanığın şikâyete konu aylara ilişkin nafaka borcunu ödemediğinden bahisle 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de, üç aylık şikâyet süresinden önceki nafaka alacaklarının adi alacak niteliğinde olduğu, ödememenin sanığın üzerine atılı suçu oluşturmayacağı, sanığın mahkûmiyetine dair verilen karardan önce 13/01/2016 tarihinde, şikâyet tarihinden önceki döneme ait 3 aylık nafaka borcunu ifa ettiği, bu haliyle sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı,

                2- Anılan karara konu Antalya 5. Aile Mahkemesinin 03/03/2015 tarihli ve 2014/518 Esas, 2015/183 sayılı karar incelendiğinde, sanık ...`ın dosyada davacı olarak yer aldığı,  hüküm kısmında davalı aleyhine tedbir nafakasına hükmedildiği anlaşılmakla, yapılan itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle   5271 sayılı  Ceza Muhakemesi  Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

                Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Antalya 4. İcra Ceza Mahkemesinin 11/02/2016 tarihli ve 2016/22 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-d. maddesi uyarınca   BOZULMASINA,  kabahatli hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 22/03/2017 tarihinde  oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube