Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU - TAHSİL HARCININ % 4.55 OLARAK BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ - HACİZ OLMAMASINA RAĞMEN %9.1 OLARAK BELİRLENMEK SURETİYLE ÖDEME TAAHHÜDÜNÜN BU MİKTAR ÜZERİNDEN ALINMASI İLE TAZYİK HAPSİ CEZASININ KALDIRILDIĞI

Esas No: 2016/591

Karar No: 2016/17287

YARGITAY 19. Ceza Dairesi

Karar Tarihi: 04.05.2016

BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU - TAHSİL HARCININ % 4.55 OLARAK BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ - HACİZ OLMAMASINA RAĞMEN %9.1 OLARAK BELİRLENMEK SURETİYLE ÖDEME TAAHHÜDÜNÜN BU MİKTAR ÜZERİNDEN ALINMASI İLE TAZYİK HAPSİ CEZASININ KALDIRILDIĞI

ÖZET: Takibe konu .... İcra Dairesinin.... esas sayılı dosyasında tahsil harcının % 4.55 olarak belirlenmesi gerekirken yapılan herhangi bir haciz olmamasına rağmen %9.1 olarak belirlenmek suretiyle ödeme taahhüdünün bu miktar üzerinden alınması karşısında hükmolunan tazyik hapsi cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir. (2004 S. K. m. 340) (5271 S. K. m. 309)

Dava ve Karar: Borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan sanık .... 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair ..... İcra Ceza Mahkemesinin 21/01/2015 tarihli ve.... esas, ....sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin .... İcra Ceza Mahkemesinin 25/03/2015 tarihli ve ... değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 13/01/2016 gün ve ... sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 05/02/2016 gün ve .... sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu. Anılan ihbarnamede; 1- 2004 sayılı Kanun`un 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlal suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerektiğinden, 26/06/2014 tarihinde alınan taahhütnamede isteğe bağlı faiz olarak 2.907,11 Türk Lirası belirtilmiş ise de, bu faizin hangi dönemleri kapsadığı, icra takibinin kesinleştiği tarihten taahhüt tarihine kadar işlemiş ve taahhüt tarihinden son ödeme tarihine kadar işleyecek faiz olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklık olmadığı gibi alacaklının son ödeme tarihine kadar işleyecek faizden feragat beyanının da yer almadığı ve bu nedenlerle işleyen ve işleyecek faiz miktarının taahhüt tutanağında ayrı ayrı gösterilmemesi nedeniyle belirsizlik bulunduğundan taahhüdün geçerli olmadığı anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle, 2- Takibe konu .... İcra Dairesinin.... esas sayılı dosyasında tahsil harcının % 4.55 olarak belirlenmesi gerekirken yapılan herhangi bir haciz olmamasına rağmen %9.1 olarak belirlenmek suretiyle ödeme taahhüdünün bu miktar üzerinden alınması karşısında, İtirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 309. maddesi uyarınca anılan kararının kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 1 / 2 Esas No: Karar No: YARGITAY 19. Ceza Dairesi 2016/591 2016/17287 Karar Tarihi: 04.05.2016 T.C. içeriği yerinde görüldüğünden ..... İcra Ceza Mahkemesinin 25/03/2015 tarihli ve.... değişik iş sayılı kararının CMKnın 309/4-d maddesi uyarınca bozulmasına, sanık hakkında hükmolunan tazyik hapsi cezasının kaldırılmasına, 04/05/2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤) Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 2 / 2

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube