Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU - TAKİPTE BORÇLUYA ÇIKARILAN ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLDİĞİ - TAAHHÜTTE BORÇLUNUN KENDİSİNE TANINAN SÜRELERDEN FERAGAT EDEREK TAKİBİN KESİNLEŞMESİNİ BEKLEMEYECEĞİ - TAAHHÜDÜN GEÇERLİ OLMADIĞI

Esas No: 2016/5903

Karar No: 2016/19375

YARGITAY 19. Ceza Dairesi

2016/19375

Karar Tarihi: 09.06.2016

BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU - TAKİPTE BORÇLUYA ÇIKARILAN ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLDİĞİ - TAAHHÜTTE BORÇLUNUN KENDİSİNE TANINAN SÜRELERDEN FERAGAT EDEREK TAKİBİN KESİNLEŞMESİNİ BEKLEMEYECEĞİ - TAAHHÜDÜN GEÇERLİ OLMADIĞI

ÖZET: Sanık hakkında ... İcra Müdürlüğünün ... sayılı dosyası üzerinden yürütülen takipte, borçluya çıkarılan ödeme emrinin .............. tarihinde tebliğ edildiği, takip kesinleşmeden ............. tarihinde alacaklı vekili ve borçlunun İcra Müdürlüğüne müracaat ederek icra müdür yardımcısı huzurunda borçlunun taahhütte bulunduğu, ancak taahhütte borçlunun kendisine tanınan sürelerden feragat ederek takibin kesinleşmesini beklemeyeceğinden söz edilmediği anlaşılmakla, takip kesinleşmeden yapılan taahhüt geçerli değildir. (2004 S. K. m. 340) (5271 S. K. m. 309)

 Dava ve Karar: Borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan sanık ...`un, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair ... İcra Ceza Mahkemesinin 05/11/2015 tarihli ve ... esas, ... sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 03/04/2016 gün ve ... sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 19/04/2016 gün ve KYB. ... sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu. Anılan ihbarnamede; Dosya kapsamına göre, 1- Sanık hakkında ... İcra Müdürlüğünün ... sayılı dosyası üzerinden yürütülen takipte, borçluya çıkarılan ödeme emrinin 25/03/2015 tarihinde tebliğ edildiği, takip kesinleşmeden 19/03/2015 tarihinde alacaklı vekili ve borçlunun İcra Müdürlüğüne müracaat ederek icra müdür yardımcısı huzurunda borçlunun taahhütte bulunduğu, ancak taahhütte borçlunun kendisine tanınan sürelerden feragat ederek takibin kesinleşmesini beklemeyeceğinden söz edilmediği anlaşılmakla, takip kesinleşmeden yapılan taahhüdün geçerli olamayacağı, 2- 2004 sayılı Kanun`un 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlal suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerektiğinden, 19/03/2015 tarihli taahhütnamede işlemiş faiz olarak 11,51 Türk lirası belirtilmiş olduğu, taahhüt tarihinden son takside kadar işleyecek faiz miktarının belli olmadığı gibi alacaklının son ödeme tarihine kadar işleyecek faizden feragat beyanının da yer almadığı ve bu nedenlerle işleyen ve işleyecek faiz miktarının taahhüt tutanağında ayrı ayrı gösterilmemesi nedeniyle belirsizlik bulunduğundan taahhüdün geçerli olmadığı, Gözetilmeden, sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraatine Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 1 / 2 Esas No: Karar No: YARGITAY 19. Ceza Dairesi 2016/5903 2016/19375 Karar Tarihi: 09.06.2016 T.C. karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde cezalandırılmasına karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden ... İcra Ceza Mahkemesinin 05/11/2015 tarihli ve ... esas, ... sayılı kararının CMKnın 309/4-d maddesi uyarınca bozulmasına, sanık hakkında hükmolunan tazyik hapsi cezasının kaldırılmasına, 09.06.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤) Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 2 / 2

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube