Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU

 T.C

                   İZMİR

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

        11. CEZA DAİRESİ

 

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

KARAR

Esas No           : 2017/871 Esas         

Karar No          : 2017/572

 

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ   : Fethiye İcra Ceza Mahkemesi

TARİHİ            : 23/02/2017

NUMARASI     : 2017/14 (E) ve 2017/189 (K)

 

SUÇ     : Karşılıksız Çek Düzenlemek

SUÇ TARİHİ    : 20/11/2016

HÜKÜM           : Şikayetin reddi

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA 

BULUNAN       : Müşteki vekili, 23/02/2017

 

 Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık hakkında ilk derece mahkemesince verilen karara karşı müşteki vekili tarafından süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelenip görüşüldü;

Dosyanın incelenmesinde, müşteki vekilinin sanık hakkında karşılıksız çek keşide etmek suçundan dolayı süresi içerisinde icra ceza mahkemesine şikayette bulunduğu, İcra Ceza Mahkemesince 5728 sayılı Kanunun 62. maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanunu`nun 3. maddesinin 6. fıkrasında yer alan "Cumhuriyet Başsavcılığına talepte" ibaresinin "İcra Mahkemesine şikayette" şeklinde değiştirildiği, aynı Kanunun 76. maddesi ile Kanunun 62. maddesinin yürürlük tarihinin 31/12/2017 olarak düzenlendiği, bu tarihten önce icra mahkemesinin görevli olmadığı gerekesiyle "şikayetin reddine" karar verildiği anlaşılmıştır.

CMK`nun 272/1. maddesinde ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf kanun yoluna başvurulabileceği belirtilmiştir.

CMK`nun 223/1. maddesine göre; beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkumiyet, güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararları hükümdür. 

İstinaf başvurusuna konu kararın CMK`nun 223/1. maddesi kapsamında sayılan kararlardan olmadığı açıktır.  

İcra Mahkemesince verilen kararın hüküm fıkrasında ne şekilde ifade edilmiş olursa olsun; dayandığı gerekçeye ve sonucuna göre görevsizlik kararı niteliğinde olduğu kuşkusuzdur. Zira İcra Ceza Mahkemesi, kararın gerekçesinde 31/12/2017 tarihine kadar görevli olmadığını, görevli merciin Cumhuriyet Başsavcılığı olduğunu belirtmektedir. 

CMK`nun 5/2. maddesine göre, görevsizlik kararlarına karşı ancak itiraz yoluna başvurulabilir. 

İİK`nun 353/2.maddesine göre, icra mahkemesinin suçlardan dolayı verdiği hükümlerle ilgili olarak 5271 sayılı CMK`nun kanun yollarına ilişkin hükümleri uygulanır. 

Yerleşmiş yargısal kararlarda, icra ceza mahkemelerinin asliye ceza mahkemesine denk olduğu kabul edilmektedir. (Bkz. CGK. 22/11/2005 T. 139/139 E.K; 03/10/2006, 2006-168 E, 2006/202 K). Ayrıca İİK`nun 353/1. maddesindeki tek icra ceza mahkemesi olan yerlerde o icra ceza mahkemesince verilen disiplin hapsi ve tazyik hapsine ilişkin kararlara karşı aynı yerde bulunan asliye ceza mahkemesinin itiraz mercii olarak kabul edilmesi de bu durumun bir göstergesidir. 

CMK`nun 268/3. maddesine göre, asliye ceza mahkemesince verilen karalar yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesince incelenir. Bu düzenleme nedeniyle asliye ceza mahkemesine denk olan icra ceza mahkemesince verilen ve itiraz yolu açık olan kararın inceleme mercii ağır ceza mahkemesidir. 

Her ne kadar İcra Ceza Mahkemesince verilen kararda, istinaf kanun yolunun açık olduğu belirtilmiş ise de; bu durumun kararın tabi olduğu itiraz kanun yolunu değiştirmeyeceği açıktır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Fethiye İcra Ceza Mahkemesince verilen "şikayetin reddine" ilişkin karara karşı Fethiye Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceğinden, CMK`nun 264. maddesi de gözetilerek istinaf incelemesi talebinin itiraz mahiyetinde kabulü ile dosyanın Fethiye Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere mahal mahkemesine İADESİNE, 07/04/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube