Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK İÇİN MEVCUDU EKSİLTME SUÇU - ALDIRILAN YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU DAYANAK YAPILARAK SANIĞIN MAHKUMİYETİNE KARAR VERİLMESİ - HÜKMÜN BOZULMASI


T.C. YARGITAY

19. Ceza Dairesi

 

Esas No: 2016/6015

Karar No: 2016/22959 Karar Tarihi: 30.11.2016

 

ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK İÇİN MEVCUDU EKSİLTME SUÇU - ALDIRILAN YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU DAYANAK YAPILARAK SANIĞIN MAHKUMİYETİNE KARAR VERİLMESİ - HÜKMÜN BOZULMASI

 

ÖZET: Takibin kesinleştiği tarih itibariyle şirketin ödeme gücünü belirlemekten uzak ve sadece 2010 yılı kurumlar vergisi bilançosu incelenerek aldırılan yetersiz bilirkişi raporu dayanak yapılarak sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırıdır.

 

(5237 S. K. m. 52) (2004 S. K. m. 333, 351)

 

Dava ve Karar: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

 

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

 

Sanığın üzerine atılı bulunan ve İİK`nın 333/a maddesinde yaptırıma bağlanan ticaret şirketlerinde hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip olanların alacaklılarını zarara uğratmak kastıyla ticari işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen ödememesi suçunun oluşabilmesi için takibin kesinleştiği tarih itibariyle borçlu şirketin ödeme gücüne sahip olmaması ve hukuken veya fiilen şirketi yönetim yetkisine sahip olan sanığın alacaklıyı zarara sokmak kastıyla şirket borcunu ödememeleri gerekmekle, İİK`nın 351. maddesindeki, şikayetçinin şikayet dilekçesinde veya beyanında gösterdiği delillerle bağlı olduğuna yönelik düzenleme çerçevesinde 06.12.2010 havale tarihli şikayet dilekçesi incelendiğinde; şikayetçi vekilinin şirketin borca batık durumda olduğuna yönelik beyanları dikkate alındığında, şikayetçi tarafın borçlu şirketin borcu ödeme gücünün olmadığını bildiğinin kabulüyle, sanığa isnat edilen suçun oluşmadığı, bu sebeple unsurları oluşmayan suçtan dolayı sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetine kararı verilmesi,

 

Kabule göre de,

 

1)  Takibin kesinleştiği tarih itibariyle şirketin borcu ödeme gücüne sahip olup olmadığının tespiti için borçlu şirket defter ve belgeleri ile banka hesapları üzerinde karşılaştırılmalı olarak bilirkişi marifeti ile inceleme yaptırılıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumlarının takdiri gerekirken, takibin kesinleştiği tarih itibariyle şirketin ödeme gücünü belirlemekten uzak ve sadece 2010 yılı kurumlar vergisi bilançosu incelenerek aldırılan yetersiz bilirkişi raporu dayanak yapılarak yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine karar verilmesi,

 

2)  Hapis cezasının gün adli para cezasına çevrilmesi sırasında uygulama maddesinin, TCK`nın 50/1-a maddesi yerine, TCKnın 52/2. maddesi olarak yanlış gösterilmesi,


T.C. YARGITAY

19. Ceza Dairesi

 

Esas No: 2016/6015

Karar No: 2016/22959 Karar Tarihi: 30.11.2016

 

 

 

Kanuna aykırı ve sanık müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak hükmün 5320 sayılı Kanun`un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 30.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube