Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAHA ÖNCE TAAHHÜDÜ İHLAL SONUCUNDA 3 AYA KADAR TAZYİK HAPSİ KARARI VERİLMİŞ VE İNFAZ EDİLMİŞSE, AYNI BORÇTAN VE FAKAT FARKLI TAAHHÜTTEN ORTAYA ÇIKAN BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİNİN AYRICA BİR TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇUNU OLUŞTURMAZ.

T.C.
Yargıtay
19. Ceza Dairesi


Esas No:2016/9718
Karar No:2016/19819
K. Tarihi:16.6.2016 


Tebliğname No : ....
Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık ...., 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar hapsen tazyikine ilişkin .... İcra Ceza Mahkemesinin 23/12/2015 tarihli ve ... esas, ... sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığının 18/05/2015 gün ve-....sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 06/06/2016 gün ve.... sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede; 
Dosya kapsamına göre,


1-Sanığın aynı borca ait 12/01/2011 tarihli ödeme taahhüdü ile 30/05/2011 tarihinde ödemesi kararlaştırılan borcu yerine getirmemesi sonucunda 2004 sayılı Kanun`un 340. maddesi gereğince 3 aya kadar hapsen tazyikine .... İcra Ceza Mahkemesinin 07/09/2011 talihli ve ... esas, ... sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair ....İcra Ceza Mahkemesinin 03/10/2011 tarihli ve ... değişik iş sayılı kararı ile karar verilmesi suretiyle kesinleşerek infazına geçilip bu cezasını 02/02/2012-02/05/2012 tarihleri arasında infaz etmesini müteakip, bu kez sanığın aynı borca ait 07/08/2015 tarihli ödeme taahhüdü ile 15/10/2015 tarihinde ödemesi kararlaştırılan borcu yerine getirmemesi sonucunda anılan Mahkeme kararı ile yeniden 3 aya kadar hapsen tazyikine karar verildiğinin anlaşılması karşısında, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu`nun 340. maddesinde yer alan, "111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez." şeklindeki düzenleme dikkate alındığında somut olayda her iki şikayet farklı taahhütlerin ihlaline ilişkin olsa da, bir borcun ödenmemesi halinde üç aya kadar tazyik hapsi kararının tamamının infazı halinde artık yaptırım uygulama olanağı kalmayacağı, aynı borçtan ve fakat farklı taahhütten ortaya çıkan borçlunun ödeme şartını ihlalinin ayrıca bir taahhüdü ihlal suçunu oluşturmayacağı düşünüldüğünden yazılı şekilde karar verilmesinde,


2-Kabule göre de, 2004 sayılı Kanun`un 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlal suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerektiğinden, 07/08/2015 tarihli taahhütnamede taahhüt tarihinden son ödeme tarihine kadar işleyecek faiz miktarının gösterilmediği gibi alacaklının haklarından feragat ettiğine ilişkin muvafakatinin de bulunmadığı, bu nedenle taahhüdün geçerli olmadığı anlaşılmakla, yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü; 


Kanun yararına bozma isteminin (1) no’lu nedeni yönünden yapılan incelemede; 


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden, .... İcra Ceza Mahkemesinin 23/12/2015 tarihli ve ... esas, ... sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, kabahatli(sanık) hakkında verilen tazyikhapsinin kaldırılmasına, bozma sebebine göre kanun yararına bozma isteminin (2) no’lu nedeni yönünden karar verilmesine yer olmadığına, 16/06/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube