Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
SOMUT OLAYDA HAKSIZ TUTUKLAMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA DAVALI HAZİNE LEHİNE AVUKATLIK ÜCRETİ ÖDENEBİLMESİ, ANCAK DAVANIN TAMAMEN REDDİ HALİNDE MÜMKÜN OLDUĞUNDAN, DAVASI KISMEN REDDEDİLEN DAVACILARIN VEKALET ÜCRETİNDEN SORUMLU TUTULAMAYACAĞININ DÜŞÜNÜLMEMESİ İSABETSİZDİR

T.C YARGITAY

1.Ceza Dairesi

Esas: 2009/ 7918

Karar: 2010 / 3283

Karar Tarihi: 05.05.2010

ÖZET: Somut olayda haksız tutuklamadan kaynaklanan tazminat davalarında davalı Hazine lehine avukatlık ücreti ödenebilmesi, ancak davanın tamamen reddi halinde mümkün olduğundan, davası kısmen reddedilen davacıların vekalet ücretinden sorumlu tutulamayacağının düşünülmemesi isabetsizdir.(5237 S. K. m. 81)

Dava: Adam öldürmek suçundan sanıklar olarak Trabzon Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılanmaları sonunda, beraatlarına karar verilen Canip, Tahsin, Eyyip, Ahmet (T..... oğlu), Korkmaz, Taner, Bahattin, Sebahattin ile Oğuz`un tutuklu kaldıkları günler için 466 Sayılı Yasa uyarınca vaki tazminat istekleri üzerine İzmir Birinci Ağır Ceza Mahkemesi`nce yapılan incelemede; dosyada miktarı yazılı maddi-manevi tazminat ile vekalet ücretinin davalı Hazine`den alınarak adı-geçen davacılara ödenmesine dair ittihaz olunan 16/10/2008 gün ve 375/322 sayılı kararın Yargıtay`ca incelenmesi davalı Hazine vekili ile davacılar vekili taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığı`ndan tebliğname ile dairemize gönderilmekle; incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Karar: Toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaatine, takdirine ve dosya münderecatına göre hükümde bozma nedenleri dışında yasaya aykırı bir husus bulunmadığından, davacılar vekili ile davalı Hazine vekilinin dilekçesinde yazılı sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

a) Objektif bir ölçütü bulunmamakla birlikte, hükmedilecek manevi tazminatın davacıların sosyal ve ekonomik durumları, üzerlerine atılı suçun niteliği, tutuklanmalarına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklu kaldıkları süre ve benzeri hususlar da gözetilmek suretiyle, zenginleşme sonucu doğurmayacak şekilde, hak ve nesafet kurallarına uygun makul ve makbul bir miktar olarak tayin ve tespiti gerekirken, tutukluluk süreleri farklı olan davacılar yararına, bu ölçülere uymayacak şekilde 2.000.00`er YTL manevi tazminata hükmedilmesi,

b) Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulu`nun 13.03.2007 gün ve 2007/2-63 Sayılı hükmü uyarınca, haksız tutuklamadan kaynaklanan tazminat davalarında davalı Hazine lehine avukatlık ücreti ödenebilmesi, ancak davanın tamamen reddi halinde mümkün olduğundan, davası kısmen reddedilen davacıların vekalet ücretinden sorumlu tutulamayacağının düşünülmemesi,

Sonuç: Yasaya aykırı olup, davacılar vekili ile davalı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 05.05.2010 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube