Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVA KONUSU TAŞINMAZ DEVRİNE İLİŞKİN TASARRUFLA İLGİLİ, DAVANIN HUSUMET YOKLUĞU NEDENİYLE REDDİ GEREKTİĞİNDEN KENDİSİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİREN DAVALILAR YARARINA AAÜT’NİN 3/2 VE 7/2 MADDELERİ GEREĞİNCE TEK VE MAKTU VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ GEREKİR


 

T.C YARGITAY

17.Hukuk Dairesi

Esas: 2014/ 22081

Karar: 2017 / 491

Karar Tarihi: 24.01.2017

Yargıtay KararıMAHKEMESİ        :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 24.01.2017 Salı günü davacı vekili Av. ....ile davalı ... vekili Av. ... ve davalılar ..., ..., ... vekili Av. ....geldiler. Diğer davalılar tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraf vekilleri dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davalı borçlu ...’in  alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla ... Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti’ndeki hisselerini 16.10.2008 tarihinde damadı davalı ...’a devrettiğini, anılan şirkete ait taşınmazın da dava dışı şirket tarafından 16.12.2009 tarihinde davalı ....’ya, onun tarafından 27.1.2010 tarihinde dahili davalı ...’a, onun tarafından 22.4.2010 tarihinde dahili davalı ...’a, onun tarafından da dahili davalı ... .ı’ya satıldığını belirterek davalılar arasındaki tasarrufların iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı borçlu ... vekili, takip konusu borcun müvekkilinin şahsi borcu olduğunu, dava konusu taşınmazın ise şirkete ait olması nedeniyle davanın husumet yokluğundan reddini, anılan taşınmazın rayiç bedelle satıldığını belirterek davanın esastan da reddini savunmuştur.

Davalı ... davanın reddini savunmuştur.

Davalı ... . vekili, davanın husumet yokluğundan reddi gerektiğini, taşınmazı iyiniyetle ve 780.000 TL bedelle aldıklarını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Dahili davalılar ... ve ... vekili, müvekkillerinin iyiniyetli 4. ve 5.kişi olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.

Diğer dahili davalılar savunma yapmamıştır.

Mahkemece iddia, savunma toplanan delillere göre dava konusu taşınmazın davalı borçluya ait olmayıp daha önceden borçlunun da hissedarı olduğu dava dışı ... Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti’ne ait olduğu,borçlunun şirket hissesinin devrine ilişkin tasarrufunun dava konusu olmadığı, dava konusu taşınmaz satış işlemlerinin ise alacaklılardan mal kaçırma veya alacaklılara zarar verme kastı ile yapıldığı hususunda tam kanaat verici yeterli delil bulunmadığı, bilirkişi raporundaki değerlerin ipotek olmaksızın belirlenen değerler olup ipotekli olarak rayiç bedelin genel hayat tecrübelerine göre bilirkişi raporunda belirlenenden daha düşük olacağı, dosya kapsamına göre satışın davacıya zarar vermek için ve muvazaalı olarak yapıldığının ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava İİK’nun 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

 

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, dava konusu taşınmazın takip borçlusu olmayan dava dışı ... Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti’ne ait bulunmasına, dolayısıyla dava konusu taşınmaz devri yönünden davalılar ile dahili davalılar  ..., ..., .., ..., ..., ... ve ...ı’ya husumet yöneltilemeyeceğine,taşınmaz devri yönünden red kararının sonucu itibarıyla doğru görülmesine göre, davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava konusu taşınmaz devrine ilişkin tasarrufla ilgili, davanın husumet yokluğu nedeniyle reddi gerektiğinden kendisini vekille temsil ettiren davalılar yararına AAÜT’nin 3/2 ve 7/2 maddeleri gereğince tek ve maktu vekalet ücreti takdiri gerekirken nispi vekalet ücreti takdiri doğru görülmemiştir.

    3-Dava dilekçesi içeriğinden davalı borçlu ...`in ... Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti’ndeki hisselerini 16.10.2008 tarihinde damadı davalı ...’a devrettiği ve bu devrin  İİK’nun 278 ve 280 maddeler gereğince iptale tabi olduğu belirtildiğinden davacının bu yöndeki talebi de değerlendirilerek iptal koşulları yönünden dosyanın incelenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetli görülmemiştir.

    SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazların REDDİNE, 2 ve 3 nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 1.480,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak duruşmada vekille temsil olunan davacıya verilmesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 24.1.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube