Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
FERAGAT TALEBİ ÜZERİNE VERİLEN KARARIN KESİNLEŞMESİ NEDENİYLE FERAGAT VEYA KABUL BEYANINDA BULUNAN TARAFIN DAVADA ALEYHİNE HÜKÜM VERİLMİŞ GİBİ YARGILAMA GİDERLERİNİ ÖDEMESİ YÖNÜNDE HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ

T.C. Danistay

 

İdari Dava Daireleri Kurulu

Esas:  2014/4064

Karar: 2016/176

Karar Tarihi: 04.02.2016

 

 

ÖZET: Dava; Yalova İli, Bahçelievler Mahallesi .. ada, ... parselde kayıtlı hazineye ait taşınmazı kapsayan alanda yapılan . ve . ölçekli revizyon imar planlarının onaylanmasına ilişkin . sayılı Y. Belediye Meclis Kararının iptali istemiyle açılmıştır. Mahkemece Kanun`a aykırı şekilde sunulan şartlı feragat dilekçesi üzerine bu feragat beyanının kabul edilmemesi gerekirken, davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiş ve bu kısım yönünden temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir. Feragat talebi üzerine verilen kararın kesinleşmesi nedeniyle feragat veya kabul beyanında bulunan tarafın, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edileceği yolundaki Kanun hükmü karşısında, davacı aleyhine yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

 

(6100 S. K. m. 307, 309)

 

İstemin Özeti: Bursa 2. İdare Mahkemesinin 30/05/2014 günlü, E:2014/558, K:2014/678 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir.

 

Savunmanın Özeti:Savunma     verilmemiştir.

 

Danıştay Tetkik Hakimi:.....

 

Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi gereği görüşüldü:

 

Dava; Yalova İli, Bahçelievler Mahallesi .... ada, ..... parselde kayıtlı hazineye ait taşınmazı kapsayan alanda yapılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli revizyon imar planlarının onaylanmasına ilişkin 01/11/2010 günlü, 231 sayılı Yalova Belediye Meclis Kararının iptali istemiyle açılmıştır.

 

Bursa 2. İdare Mahkemesinin 14/03/2011 günlü, E:2011/46, K:2011/172 sayılı kararıyla; davacının davadan feragat ettiği gerekçesiyle, konusu kalmayan davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

 

Anılan kararın yargılama giderleri ve vekalet ücretine ilişkin kısmı Danıştay Altıncı Dairesinin 10/03/2014 günlü, E:2013/5672, K:2014/1831 sayılı kararıyla; dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından, taşınmazının imar planlarında turizm tesis alanı olarak ayrılması üzerine yapılan itirazın reddi nedeniyle davanın açıldığı, ancak dava açıldıktan sonra davalı idarece yapılan plan değişikliği ile taşınmazın davacının istemi doğrultusunda resmi kurum alanı olarak ayrıldığı, bu nedenle davanın konusunun ortadan kalktığı, dava açılmasına davalı belediyenin neden olduğu, davacı aleyhine yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmemek kaydıyla davadan vazgeçildiği, kural olarak davadan feragat halinde yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılacağında kuşku bulunmamakla birlikte; uyuşmazlıkta, davanın açılmasına davalı idarenin sebep olduğu, daha sonra davacının itirazlarının kabul edildiği, davacının da yargılama giderlerine ve vekalet ücretine hükmedilmemek kaydıyla davadan feragat ettiği, esasen şartlı bir feragatin söz konusu olamayacağı, ancak kısmı feragat olabileceğinden dava devam ederken davacı defterdarlığın talebi doğrultusunda uyuşmazlık konusu taşınmazın ``Turizm Tesis Alanı``ndan ``Resmi Kurum`` alanına dönüştürüldüğüne ilişkin imar durumunun 03/02/2011 günlü, 1024 sayılı yazı ile bildirilmesi üzerine, 18/02/2011 günlü dilekçe ile yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmemek kaydıyla davacı tarafından davadan kısmen feragat edilmiş olduğunun anlaşıldığı, olayda davalı idare, dava açıldıktan sonra davacının talebi doğrultusunda değişiklik yapmış olduğundan dolayı uyuşmazlığa sebebiyet veren tarafın davalı Yalova Belediye Başkanlığı olduğu anlaşıldığından idare mahkemesince davacının yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmemek kaydıyla yaptığı kısmî feragat göz önünde bulundurulmadan yargılama giderlerini davacı üzerine bırakarak davalı idareye vekalet ücretine hükmedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığıgerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesince, bozma kararına uyulmayarak davacı aleyhine yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmesi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

 

Davacı, Bursa 2. İdare Mahkemesinin 30/05/2014 günlü, E:2014/558, K:2014/678 sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

 

Dosyanın incelenmesinden; davacı Yalova Defterdarlığı tarafından, 30/11/2010 tarihinde askıdan indirilen dava konusu imar planına 02/12/2010 tarihinde itiraz edildiği, davalı Belediyece, yapılacak revizyon plan çalışmasında bu itirazın değerlendirileceği yönünde cevap verildiği, bu cevap üzerine davacı tarafından 14/01/2011 tarihinde bakılmakta olan davanın açıldığı, davalı Yalova Belediye Başkanlığının, 03/02/2011 günlü işlemi ile, davacının itirazına uygun olarak, hazineye ait taşınmazın bulunduğu alanın resmi kurum alanı olarak ayrıldığı, bunun üzerine, davacı tarafından sunulan ve 10/02/2011 tarihinde Bursa 2. İdare Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü kaydına giren dilekçe ile, "dava konusu olay ortadan kalktığından, Yalova Defterdarlığı aleyhine yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmemek kaydıyla" davadan vazgeçme beyanında bulunulduğu anlaşılmaktadır.

 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun "Davadan feragat" başlıklı 307. maddesinin 1. bendinde, "Feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir.", "Feragat ve kabulün şekli" başlıklı 309. maddesinin 4. bendinde, "Feragat ve kabul, kayıtsız ve şartsız olmalıdır.", "Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri" başlıklı 312. maddesinin 1. bendinde ise "Feragat veya kabul beyanında bulunan taraf, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir." hükmüne yer verilmiştir.

 

Bakılan uyuşmazlıkta ise davacının talebi, 01/11/2010 günlü, 231 sayılı Yalova Belediye Meclis Kararının iptali istemine ilişkin olup, feragat dilekçesinde herhangi bir kısıtlamada bulunulmaksızın, anılan talepten tümüyle vazgeçilmiştir. Ancak feragat dilekçesinin sonuç kısmına, aleyhlerine yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmemesi kaydı konulmuş, yani 6100 sayılı Kanun`da öngörülen usule aykırı olarak, şarta tabi olan bir feragat dilekçesi sunulmuştur.

 

Danıştay 6. Dairesi tarafından, her ne kadar davacının bu isteminin "kısmi bir feragat" olduğu, davacının işlemin iptali isteminden feragat edip, yargılama giderleri ve vekalet ücreti yönünden feragat etmediği yorumu yapılmak suretiyle, Bursa 2. İdare Mahkemesinin 14/03/2011 günlü, E:2011/46, K:2011/172 sayılı kararı, yargılama giderleri ve vekalet ücretiyönünden bozulmuş ise de, 6100 sayılı Kanun`da feragatin; davacının talep sonucundan vazgeçmesi olarak tanımlanmış olması ve davacının talebinin sonucunun da dava konusu işlemin iptali olduğu göz önüne alındığında, davacının talebine bağlı olmaksızın, davadaki haklılık durumuna veya feragat ya da kabul talebinin sonucuna göre Mahkemece hüküm kurulabilecek hususlardan olan yargılama giderleri ve vekalet ücretinin feragat hakkı kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

 

Mahkemece 6100 sayılı Kanun`a aykırı şekilde sunulan şartlı feragat dilekçesi üzerine bu feragat beyanının kabul edilmemesi gerekirken, davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiş ve bu kısım yönünden temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir. Feragat talebi üzerine verilen kararın kesinleşmesi nedeniyle feragat veya kabul beyanında bulunan tarafın, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edileceği yolundaki Kanun hükmü karşısında, davacı aleyhine yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin reddine, Bursa 2. İdare Mahkemesinin 30/05/2014 günlü, E:2014/558, K:2014/678 sayılı ısrar kararının onanmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.02.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

 

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube