Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Yargılama giderlerinden sayılan vekalet ücretinin, aynı HMK’nın 326. maddesine göre aleyhine hüküm verilen taraftan alınması gerekir.


T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2016/2082
Karar No:2016/2604
K. Tarihi:9.3.2016 


MAHKEMESİ : .... .. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 18/12/2014
NUMARASI : 2014/53-2014/859

Taraflar arasında görülen davada .... .. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 18.12.2014 tarih ve 2014/53-2014/859 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, taraflar arasında bayilik sözleşmesi imzalandığını ancak, müvekkilin ödeme güçlüğü içerisine girmesi, davalıdan kaynaklanan sıkıntılar, müvekkiline ait teminat mektubunun müvekkilinden habersiz olarak davalı tarafından nakte çevrilip, ticari hayatının tehlikeye sokulması nedeniyle sözleşmeyi sonlandırdığını ve 28/10/2008 tarihinde, davalıya fatura ile toplam 20.593,43 TL değerinde malı iade ettiğini, müvekkilin iadeler sonrası 10.000,00 TL alacağı bulunduğu hususunda tarafların mutabık kaldığını ancak, davalı tarafından ödeme yapılmadığını ileri sürerek, 10.000,00 TL`nin, 28/10/2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. 
Davalı vekili, davacının sözleşmeyi sonlandırıp, ürünleri iade ettikten sonra müvekkili tarafından davacıya 10.000,00 TL ödenmesi hususunda mutabık kalındığını ve 06/11/2008 tarihinde ödendiğini, davacının davayı haksız olarak açtığını savunarak, davanın reddi ile HMK`nın 329. maddesinin uygulanmasını talep etmiştir. 
Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasında bayilik sözleşmesi imzalandığı, davacının ödeme güçlüğü ve sair sıkıntılarını gerekçe göstererek sözleşmeyi sonlandırdığı ve 28/10/2008 tarihinde, davalıya fatura ile toplam 20.593,43 TL değerindeki malını iade ettiği, davacının bu iadeler sonunda davalıdan 10.000,00 TL alacağının kaldığı, bu hususun davalı tarafça da kabul edildiği ve davalının mutabık kalınan 10.000,00 TL`nin, 06/11/2008 tarihinde ödediği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. 
6100 sayılı HMK`nın 323/1-ğ maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılan vekalet ücretinin, aynı Yasa`nın 326. maddesine göre aleyhine hüküm verilen taraftan alınması gerekir. Mahkemece dava reddedildiğinden kendisini vekil ile temsil ettiren davalı yararına vekalet ücreti takdiri gerekirken davacı yararına hükmedilmesi doğru olmadığı gibi, davalı kanun gereğince takdir olunacak işbu vekalet ücreti dışında HMK`nın 329. maddesi gereğince de vekalet ücretine hükmedilmesini talep etmesine rağmen bu konuda bir karar verilmemesi de doğru olmayıp kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 09.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube