Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

 
T.C YARGITAY 
19.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 12722 
Karar: 2017 / 961 
Karar Tarihi: 09.02.2017
 
 

Yargıtay Kararı

MAHKEMESİ :Ticaret MahkemesiTaraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davalılar vekilince duruşmalı, davacı vekilince duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek. Av. .... ile davalılar vek. Av. ...`in gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.-KARAR-

Davacı vekili, davalı ...’nin maliki olduğu taşınmaz üzerinde müvekkili şirket lehine 05/12/2003 tarihinden geçerli olmak üzere 10 yıl süreli intifa hakkı tesis edildip, diğer davalı şirketçe akdedilen bayilik sözleşmesi ve ekleri gereğince taşınmazın şirkete bırakıldığını ve fatura karşılığı 138,444 TL katılım bedeli ödendiğini, davalıların Rekabet Kurulu Kararını dayanak göstererek bayilik sözleşmesi ve intifa hakkını 18/09/2010 tarihinden geçerli olmak üzere sonlandırdıklarını, keşide edilen ihtarnameye rağmen işlememiş süreye tekabül eden ve denkleştirici adalet ilkesine göre hesaplanmış güncelleşmiş miktar olan 134.717,47 TL’nin ödenmediğini, alacağın tahsili için girişilen ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe davalıların haksız olarak itiraz ettiklerini iddia ederek itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmolunmasını talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili cevabında, aynı konuda açılmış dava olup derdestlik itirazında bulunduklarını beyanla davanın reddi ile lehlerine tazminata hükmolunmasını talep ve dava etmiştir.

Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre sabit yatırımların takip tarihi itibariyle kullanılmayan süreye isabet eden güncel değerinin 114,819.00 TL olup, bu miktarda davalı şirketin sebepsiz zenginleştiği alacak miktarının bilirkişi raporu ile tayin ve tespit edilmesi nedeniyle alacağın likit bulunmadığından ve şartları oluşmadığından icra inkar tazminatı talebi ile davalıların takiple temerrüte düştüğü anlaşıldığından işlemiş faiz isteminin reddi gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan taraflar yönünden takdir edilen 1.480`er TL duruşma vekalet ücretinin birinden alınarak yek diğerine ödenmesine, aşağıda yazılı onama harçlarının temyiz eden taraflardan alınmasına, 09/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube