Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

T.C YARGITAY 
15.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 6119 
Karar: 2017 / 631 
Karar Tarihi: 16.02.2017

ÖZET: Mahkemece yapılacak iş; teknik bilirkişilerden kanunda gösterilen yönteme göre yapılacak hesaplamayla ek rapor alınarak sonucuna göre bir karar vermekten ibarettir. Eksik inceleme ve hukuki değerlendirmede yanılgıya düşülerek hüküm tesisi, usul ve yasaya aykırı olmuş, bozulması uygun bulunmuştur.

(818 S. K. m. 365)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Dava, dava dışı yüklenicinin, iş sahibi olan davalı site yönetimiyle aralarındaki eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağının tahsili için davalı site yönetimine karşı yaptığı icra takibi sırasında, dosya alacağını temlik alan davacı tarafından açılmış bulunan icra takibine itirazın iptali takibin devamı ve icra inkâr tazminatı istemine ilişkin olup, görevli mahkemeye bozma kararından sonra intikal eden davada mahkemece itirazın kısmen iptaline dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; iş sahibi dava dışı İnanç ve ... ..... kat malikleri adına ... ... .... ile yüklenici .... .... ve Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında 02.01.2011 tarihli eser sözleşmesi imzalandığı ve uyuşmazlığın bu sözleşmeden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Dava dışı yüklenici takip konusu alacağı ... .... İcra Müdürlüğü`nün 2012/3290 sayılı icra dosyasında 24.05.2012 tarihli temlik beyanı ile iş bu davayı açan temlik alan ...`e temlik etmiştir. Davalı site yönetimi; yüklenici ile yapılan sözleşmeyle, apartmanın dış cephe mantolama, boyama, tadilat işlerinin yapılması hususunda anlaşmaya varıldığını ancak yüklenicinin işlerin tamamını bitirmeden alacak talebinde bulunduğunu, yaptığı icra takibine itiraz edildiğini, BK`nın 167/.... maddesi uyarınca yaptıkları savunmalara göre temlik alan ... tarafından yürütülen davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece taraflarca sunulan belgeler, defter ve kayıtlar üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak davalıdan istemeye haklı olunabilecek alacak miktarının 87.014,70 TL olacağı kabul edilerek, bu bedelden şirket yetkilisinin kabulünde olan ödeme miktarı 70.350,00 TL`nin düşülmesiyle bakiye16.664,70 TL üzerinden itirazın iptaline fazla isteğin ve icra inkâr tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.

Dava dışı yüklenici ile davalı yönetim arasında yapılan 02.01.2011 tarihli sözleşmede iş bedeli 98.100,00 TL olarak belirlenmiştir. Sözleşme niteliği itibariyle yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu`nun 365. maddesinde düzenlenen götürü bedelli eser sözleşmesidir. Götürü bedelle yapımı üstlenilen işlerde yüklenicinin hakettiği bedel tespit edilirken; eksik ve kusurları da dikkate alınarak gerçekleşen imalâtın işin tamamına göre fiziki oranı belirlenip, bu oran götürü bedele uygulanarak bulunacak miktardan, davalı tarafından kanıtlanan ödemelerin düşülmesi, böylece yüklenici alacağının bulunması gerekir.

Mahkemece yapılacak iş; teknik bilirkişilerden açıklanan yönteme göre yapılacak hesaplamayla ek rapor alınarak sonucuna göre bir karar vermekten ibarettir. Eksik inceleme ve hukuki değerlendirmede yanılgıya düşülerek hüküm tesisi, usul ve yasaya aykırı olmuş, bozulması uygun bulunmuştur.

Sonuç: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün taraflar yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz eden taraflara geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren ... gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 16.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube