Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
 
 
 
 
         T.C.
    YARGITAY
BASIN BÜROSU
 
22/02/2013
BASIN AÇIKLAMASI
 
BASIN AÇIKLAMASI
Yargıtay Onursal Başkanı Sayın Sami Selçuk’un 19.02.2013 tarihinde bir televizyon
programında yayınlanan, yargıya ilişkin düşüncelerinin bazı kısımlarına katılmadığımdan
aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur.
Sayın Selçuk, halen görülmekte olan bazı davalarla ilgili olarak, kendi kişisel ölçü ve
subjektif değerlendirmeleriyle, Türk Yargısının ve Yargıtay`ın kapsamlı davaların üstesinden
gelemeyeceğini ileri sürmüş ve çözüm olarak bu davaların afla temizlenmesi gerektiğini ifade
etmiştir.
Ayrıca, Anayasa değişikliği teklifi ile Yargıtay ve Danıştay’ın ortadan kalkacağını, bu
konuda anılan kurum Başkanlarının susmakla, temsil görevlerini yerine getirmedikleri
iddialarını içeren açıklamalarda bulunmuştur.
Yargıtay olarak yargıyı ilgilendiren konularda kişisel ve kurumsal düşüncelerimizi
özellikle Adli Yıl Açış konuşmasında, çeşitli bilimsel toplantı ve platformlarda kamuoyu ile
paylaşmaktayım. Bu güne kadarki açıklamalarımda, mensubu ve temsilcisi olduğum yargı
erki ve Yargıtay’ı polemiklerden uzak tutmaya ve saygınlığına zarar vermemeye azami özen
gösterdim. Bu tutumumu sürdürmeye, yargıyı ve Yargıtay’ı hukukla ilgisiz tartışmalardan
uzak tutmaya, Anayasal görevi ile meşgul saygın duruşunu korumaya devam edeceğim.
Anayasamızın 138. maddesinde “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin
kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez;
tavsiye ve telkinde bulunamaz” hükmüne, başta yargı erkinin temsilcilerinden biri olma
şerefini taşımış kimseler olmak üzere herkesin uyması gerektiğini, bu hükmün işaret ettiği öze
karşı en fazla bağlılığı, yargının sorumluluk mevkiinde bulunmuş kişilerin göstermesi
gerektiğini düşünüyorum.
Sayın Selçuk, bir yandan kendisinden bekleneceği üzere, devam etmekte olan dava
hakkında konuşmayacağını ifade ederken, ne yazık ki hemen sonra yargılaması süren bu
davalarla ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Daha vahimi ise kararı görmediğini ve
okumadığını aynı konuşma içinde ikrar etmiştir.
Olayın oluşu, dosyadaki delil durumu, mahkemelerin gerekçeli kararlarının içeriği
bilinmeden yapılan bu tür eleştiriler yargı erkine ve Yargıtay’a olan güvene büyük zarar
vermektedir.
2/2
Bir dava dosyasındaki evrak sayısının fazla oluşu ile davanın çözümsüzlüğü arasında
kurulan illiyet ve hangi sayıdaki evrak içeriğinin akılda tutulabileceğine ilişkin kişisel
değerlendirmelerin bilimsel bir çerçeve taşımaması bir yana; dosya kapsamının genişliğinden
hareket edilip, bunun yargıyı aciz bırakacağı sonucuna ulaşmak ve ulaşılan bu neticeyi de bir
af talebine dayanak yapmak -özellikle açıklama yapan kişinin geçmişte üstlendiği
sorumluluğun düzeyi gözetildiğinde- yargının ve Yargıtay’ın kabul edebileceği bir akıl
yürütmesi değildir. Bu olsa olsa bir yorgunluk ve yılgınlık göstergesidir.
Toplumsal bir karşılığı ve hukuksal bir çerçevesi olmak kaydıyla af, siyasi iradenin
tasarrufu ile gerçekleştirilebilecek bir yasal düzenlemedir. Ancak bu düzenlemeye gerekçe
olarak, bir davanın fiziksel hacmi veya olaysal büyüklüğü karşısında yargının aciz kalacağının
ileri sürülmesi, yargı erkine ve bu erkin mensuplarına karşı çok büyük bir haksızlık olmuştur.
Türk Yargısı ve içinde yer alan Yargıtay, kendisine Anayasa ve yasalarla verilen
görevleri ciddi bir yargısal cesaret, büyük bir özveri ve gelişmiş bir organizasyon ile yerine
getirmiş ve getirmeye devam edecektir. Yargı erki içinde görev alan yüksek mahkeme üyeleri
ile hâkim ve savcılar önlerine gelen -kapsamı ve türü hangi mahiyette olursa olsun- tüm
uyuşmazlıkları çözebilecek yetkinlik ve kapasiteye sahiptir.
Yargıtay, önüne gelen her davayı en titiz şekilde inceleyip hukuka ve vicdana uygun
biçimde ve tam bir tarafsızlıkla sonuçlandırmaktadır. Aksini düşünmek ve bunu dosyaların
hacmine bağlı yargısal acziyet suçlamalarına dayanan akıl yürütmeleri ile yapmak bühtandır.
Yargıtay Başkanı, Yargıtay Kanununun 21. maddesinin kendisine yüklediği görev
çerçevesinde; gerek aynı Kanunun 59. maddesindeki düzenleme gereği adli yıl açış
törenlerinde, gerekse diğer platformlarda kişisel ve kurumsal görüşlerini kamuoyu ile
paylaşmaktadır.
Bu bağlamda yeni anayasanın içeriği konusunda Yargıtay Başkanlar Kurulu tarafından
da benimsenen genel ilkeler daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Ancak; son günlerdeki yeni anayasa çalışmalarına ilişkin çeşitli tekliflerin, özellikle
yargıya ilişkin kısımlarına dair çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışma sona erdiğinde
kurumsal düşüncemiz, ilgili mercilere bildirilecek ve kamuoyu ile de paylaşılacaktır.
Saygı ile duyurulur.
Ali ALKAN
Yargıtay Başkanı
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube