Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
USULSÜZ TEBLİGAT

T.C YARGITAY 
8.Hukuk Dairesi 
Esas: 2013/ 16484 
Karar: 2014 / 3319 
Karar Tarihi: 25.02.2014


MAHKEMESİ : KDZ.Ereğli 1. İcra Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 11/04/2013

NUMARASI : 2012/250-2013/192Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire`ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:KARARBorçlu vekili, İcra Mahkemesine yaptığı başvuruda, KDZ/Ereğli 2. İcra Müdürlüğü`nün 2012/2920 Esas sayılı dosyasında icra emri tebliğinin usulsüzlüğü ile icra takibinden 02.08.2012 tarihinde haberdar olduklarının kabulüne, takipten önceki itfa nedeni ile icra emrinde istenen 21.000,00 TL birikmiş nafaka alacağının iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, yapılan tebligatın usulüne uygun olduğu, ödeme iddiasına ilişkin başvurunun ise süresinden sonra yapıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi üzerine, hüküm, borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Borçlu vekili İcra Mahkemesi`ne verdiği 06.08.2012 tarihli dilekçesinde; borçlunun, icra emrinin tebliğ edildiği adrese, yerleşim yeri kaydını 31.07.2012 tarihinde aldırdığını, dolayısı ile tebligat tarihinde tebliğ adresinde ikamet etmediğini söylemek suretiyle tebliğ işleminin usulsüzlüğünü belirtmiş, icra emri tebliğ tarihinin 02.08.2012 olarak düzeltilmesine karar verilmesini istemiştir. İcra Mahkemesince borçlunun tebliğ tarihindeki yerleşim yeri adresi mernis kayıtlarına göre belirlenebileceğinden bu husus araştırılarak, öncelikle tebligatın usulsüzlüğü hususu, bunun sonucuna göre de işin esasının incelenmesi hususunun değerlendirilmesi gerekirken, eksik inceleme ile sonuca gidilmesi doğru değildir. 

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve 6100 sayılı HMK`nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK`nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK`nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine 25.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube