Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
USULSÜZ TEBLİGAT

 
T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 23324 
Karar: 2017 / 13551 
Karar Tarihi: 02.11.2017
 
 

MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibine karşı borçlunun örnek (7) numaralı ödeme emri tebligatının usulüne uygun yapılmadığını ve tebligattan 12.04.2016 tarihinde haberdar olduğunu bildirerek şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurduğu görülmektedir.

İİK`nun 16/1. maddesinde; "Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere icra ve iflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır." düzenlemesi mevcut olup, buna göre, ödeme emri tebliğ işleminin usulsüz olduğuna ilişkin iddia, şikayet niteliğinde olup, usulsüzlüğün öğrenildiği tarihten itibaren (7) gün içinde icra mahkemesine şikayet yoluna gidilebilir.

Öte yandan, İİK`nun 8. ve İcra İflas Kanunu Yönetmeliği`nin 22/2. maddesi gereğince, icra ve iflas daireleri yaptıkları muamelelerle kendilerine vaki talep ve beyanlar hakkında bir tutanak yaparlar. Sözlü itirazlar ile talep ve beyanların altları ilgililer ve icra müdürü veya muavini veya katibi tarafından imzalanır. İtiraz tarihi, evrakın dosyaya sunulduğu tarih olmayıp dilekçenin icra tutanağına geçirildiği tarihtir.(HGK.13.5.2009 tarih ve 2009/12-185 E.- 2009/182 K).

Somut olayda, icra takip dosyası incelendiğinde; borçlu ...`nın vekilinin 11.04.2016 havale tarihli dilekçesiyle icra müdürlüğüne başvurarak icra takip dosyasının fotokopisini talep ettiği görülmekte olup, bu durumda, adı geçen borçlunun 11.04.2016 tarihinde ödeme emrinden haberdar olduğunun kabulü gerekeceği açıktır.

Bu durumda, borçlu vekilinin 18/04/2016 tarihinde icra mahkemesine yaptığı başvuru, İİK`nun 16/1. maddesinde öngörülen yasal yedi günlük sürede olup, mahkemece, esasının incelenmesi gerekirken, şikayetin süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube