Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İCRA HARÇLARIT.C YARGITAY 
18.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 11469 
Karar: 2016 / 12422 
Karar Tarihi: 22.11.2016


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı ...`ın kadrosunun 2547 sayılı Yasanın 35. maddesi uyarınca doktora öğrenimi için ... Üniversitesine tahsis edildiğini, tahsis öncesinde 05.10.2005 tarihinde yüklenme senedi ve kefalet senedi imzalandığını, yüklenme senedi ile davalı ...`ın mecburi hizmet yapacağını, mecburi hizmeti bilmeden istifa etmesi halinde kendisine yapılan ödemelerin tümünü eksik mecburi hizmet süresi ile orantılı olarak yüzde elli fazlası ve yasal faizi ile birlikte ödemeyi kabul ettiğini, davalı kefil ...’ın ise borcu 100.000 TL`ye kadar olan kısmını müşterek ve müteselsil kefil sıfatıyla üstlendiğini, davalının yeterlilik sınavında başarısız olduğunun bildirildiğini bunun üzerine takip başlatıldığını, davalıların takibe itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptali ve takibin devamını, alacağın %40`ından aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatının ve takip tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini istemiş, mahkemece, davacının 6552 Sayılı Kanun gereği davacı kuruma başvuruda bulunduğu bu başvuru sonucu ödeme planı düzenlendiği ve ödeme sürecinin halen devam ettiği gerekçesiyle davanın konusuz kalması nedeniyle esas hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilerek, davacı vekili lehine vekalet ücretine hükmedilmiş ve yargılama giderleri davalılar üzerinde bırakılmıştır Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak:

6552 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin 2. fıkrası "Bu madde uyarınca vazgeçilen borç tutarına isabet eden vekâlet ücreti de dâhil yargılama giderleri tahsil edilmez." hükmü içerdiğine göre, mahkemece, yapılandırma belgeleri getirtilerek davacı üniversite tarafından vazgeçilen borç miktarı belirlenerek anılan yasa maddesi uyarınca vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davalılar yararına takdir edilen 1.350,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı taraflara verilmesine, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 22.11.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube