Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TASARRUFUN İPTALİ

 
T.C YARGITAY 
17.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014/ 23395 
Karar: 2017 / 4006 
Karar Tarihi: 12.04.2017

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı asıl dava yönünden reddine birleşen dava yönünden davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı ... birleşen dava davacısı ... vekili, asıl birleşen davalarda davalı ... vekili ve ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekilinin dava dilekçesinde; müvekkili ... tarafından davalı borçlu ... aleyhine icra takibi başlatıldığını, ... Köyü 400 parselde kayıtlı 25.320 m2 bağın 12.04.2006 tarihinde 2894 yevmiye no ile 28.000,00 TL bedelle borçlu davalı ... tarafından ...`e satıldığını, taşınmazın değerinin düşük tutulması ve satın alan kişinin borçlunun köylüsü olması sebebiyle işlemin muvaazalı olduğunu, söz konusu arazinin 04.11.2009 tarihinde ...`den diğer davalılar ... ve ... tarafından 36.690,00 TL bedelle satın alındığını, bu işleminde değer yönünden muvaazalı bir işlem olduğunu, dava konusu taşınmazın tapusun iptali söz konusu olmazsa ...`in taşınmazın bedelinin geçmemesi kaydıyla ... İcra Müdürlüğünün 2009/2810 ve 2009/4911 Esas sayılı dosyaları yönünden alacak ve ferileriyle sorumlu tutulmasını talep ettiklerini, ... Köyü 400 parseldeki taşınmazın tapu kaydının iptal edilerek ... üzerine tescil edilmesini veya gayrimenkulü en son alan ... ... ve ...`nın iyi niyetli olması halinde taşınmazın değerini geçmemesi kaydıyla ... İcra Müdürlüğü`nün 2009/2810 ve 2009/4911 Esas sayılı dosyaları yönünden davalı ...`in alacak ve ferileriyle sorumlu tutulmasına, dava masraflarıyla avukatlık ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vekili, davalı ... ve ... vekili, davalı ... vekili, davalı ... vekillerinin ayrı ayrı verdikleri dilekçeler ile kısaca davanın reddini talep etmişlerdir.

Birleşen dosyada davacı ... davalı borçlu ... ndan alacaklı olduğunu, davalı borçlu ve dava dışı 3. kişi aleyhine icra takibi başlattığını, davalı borçlu adına kayıtlı Subaşı Köyü 400 parseldeki gayrımenkulün davalı ...`e, ...`den de diğer davalılara yapılan satışların iptali talep edilmiş, davalılar tarafından kısaca davanın reddi talep edilmiştir. 

Mahkemece, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, asıl dava yönünden ... İcra Müdürlüğü`nün 2009/4911 E. sayılı dosyasında takibe konulan senedin 25.12.2008 tanzim tarihli olduğu, 2009/2810 E. sayılı takip dosyasında takibe dayanak yapılan senedin 14.02.2009 tanzim tarihli olduğu, davalı ... ile davalı ... arasında dava konusu gayrımenkulün satışının ise borcun doğum tarihinden önce 30/11/2006 tarihinde yapıldığı anlaşıldığından "borcun iptali istenen tasarruftan önce doğması" dava ön şartının gerçekleşmemiş olduğundan davanın reddine;

Davalı ...`in dava konusu taşınmazın diğer davalı ...`e yapılan satışının muvazaalı olduğunu kabul ettiği, davalı ...`in oğlu ...`nun da annesinin bu beyanını doğruladığı anlaşılmakla, taraf tanıklarının ve davalı ...`nun beyanları, dava konusu taşınmazın 30/11/2006 tarihli satış bedelinin 28.000,00 TL olarak gösterilmesi, her ne kadar değerin düşük olması tek başına muvazaa sebebi olarak kabul edilmese de dosya kapsamındaki tüm deliller ile değer düşüklüğünün birlikte değerlendirilmesinin muvazaa iddiasını kuvvetlendirdiği, davalı ...`in dava konusu taşınmazı 04.11.2009 tarihinde diğer davalılar ... ve ... ya devrettiği, dosya kapsamından davalı ... ve ... kötü niyetli olduklarının anlaşılamadığı, davacı vekilinin davalı ... ve ... in kötü niyetini ispatlayacak nitelikte itibar edilebilir deliller gösteremediği, davalı ... ve ... satın aldıkları dava konusu bağın gelişimi için masraf yaptıkları, muvazaalı olarak satın alınan bir taşınmaza masraf yapmanın hayatın olağan akışına uygun olmayacağı, bu sebeple taraflar arasındaki satışın gerçek bir satış olduğu anlaşılmış olup 2009/383 Esas sayılı birleşen dava yönünden; davalı ... ve davalı ... aleyhine açılan davanın kabulü ile; davalı borçlu ... ile diğer davalı ... arasında yapılan ... İli ... İlçesi 

... Köyü 400 Parsel sayılı taşınmazın 30.11.2006 tarihli satışına ilişkin tasarrufun iptaline, ancak davalı ... dava konusu taşınmazı devrettiğinden devir tarihi olan 04.11.2009 tarihindeki bilirkişi tarafından belirlenen değeri olan 202.560,00 TL oranında ... İcra Müdürlüğü`nün 2009/5636 Esas sayılı takip dosyasındaki alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere tespit edilecek tazminatın davalı ...`den alınarak davacı ...`e verilmesine karar verilmiş, hüküm davacı ..., birleşen dava davacısı ... vekili, davalı ... vekili, asıl ve birleşen dava davalısı ... tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı ... birleşen dava davacısı ... vekili, asıl birleşen davada davalı ... vekili, ... nun yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümleri yazılı 6,20 TL kalan onama harçlarının temyiz eden asıl davada davacı ...`dan ve birleşen davada davacı ...`den alınmasına, aşağıda dökümü yazılı 1.524,17 TL kalan onama harcının temyiz eden asıl ve birleşen davada davalı ... ile ...`den alınmasına 12/04/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube