Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İŞE İADE DAVASI - FESHİN KHK. DEN ALINAN YETKİ İLE YAPILDIĞI - DAVANIN ESASI HAKKINDA KARAR VERİLEMEYECEĞİ - BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİ KARARININ BOZULMASI


T.C. YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

 

Esas No: 2017/22527

Karar No: 2017/11060 Karar Tarihi: 22.06.2017

 

İŞE İADE DAVASI - FESHİN KHK. DEN ALINAN YETKİ İLE YAPILDIĞI - DAVANIN ESASI HAKKINDA KARAR VERİLEMEYECEĞİ - BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİ KARARININ BOZULMASI

 

ÖZET: Davacının iş akdinin fesih şekil ve sebebi değerlendirildiğinde, feshin KHK. den alınan yetki ile yapıldığı ve bu düzenleme karşısında davanın esası hakkında karar verilemeyeceği anlaşıldığından Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi kararının bozularak ortadan kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

 

(4857 S. K. m. 20, 25) (685 S. KHK. m. 2, Geç. m. 1)

 

Dava ve Karar: Davacı davalı Kurumun yaptığı feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine ve yasal sonuçlarına karar verilmesini talep etmiştir.

 

Davalı Kurum vekili özetle; davacının iş akdinin davalı kurum tarafından ... 11. Noterliği`nden keşide edilen 31/08/2016 tarihli 20828 Yevmiye nolu ihtarname ile "İş sözleşmeniz 15 Temmuz 2016 tarihi itibariyle Ülkemizin içerisinde bulunduğu fevkalede durum ve bu durum neticesinde ortaya çıkan güvenlik gerekçeleri ile hakkınızda duyulan şüphe gereği kurumumuz ile iş ilişkinizin devamı mümkün olmadığından, ayrıca istihdam edildiğiniz görev ve işletmesel gereklerle 4857 Sayılı İş Kanunun 25. Maddesi hükmü gereğince tazminatsız olarak haklı nedenle feshedilmiştir...." denilerek feshedildiğini, feshin haklı nedene dayandığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

 

İlk derece mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir.

 

İlk Derece Mahkemesi`nin davanın reddine ilişkin kararına karşı taraf vekillerince süresinde istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

 

... Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesince tarafların istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

 

... Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi`nin kararı süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

Dosyadaki bilgi ve belgeler ile "20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye" yönelik 667 sayılı KHK. "Olağanüstü hal kapsamında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmasına" ilişkin 685 sayılı KHK. ve "Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılmasına" ilişkin 690 sayılı KHK. ler birlikte değerlendirildiğinde;

 

Davacının iş akdinin fesihinin 667 sayılı KHK. den kaynaklanan yetki ile yapıldığı,


 

 

 

 

 

Bakanlar Kurulu tarafından 02.01.2017 tarihinde çıkarılan ve 23.01.2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazete` de yayınlanan 685 sayılı KHK. ile " Olağanüstü hal kapsamında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmasına" karar verildiği,

 

İş bu KHK. nin 2. maddesi ile Komisyonun görevlerinin belirlendiği,

 

690 sayılı KHK. nin 56. maddesi ile 685 sayılı KHK. nin Geçici Madde 1. maddesinin 3. Fıkrasının değiştirildiği,

 

685 sayılı KHK. nin 690 sayılı KHK. nin 56. Maddesi ile değiştirilen geçiş hükümleri başlıklı Geçici Madde 1. maddesinin 3. Fıkrasının son halinin;

 

" (3) Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvurmuş veya dava açmış olanlar için de 7 nci maddedeki usul ve süreler uygulanır.

 

Bu dosyalar hakkında yargı mercilerince karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına dosya üzerinden kesin olarak karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez. Bu dosyalar, yeni bir başvuru şartı aranmaksızın incelenmek üzere Komisyona gönderilir." şeklini aldığı anlaşılmıştır.

 

Davacının iş akdinin fesih şekil ve sebebi değerlendirildiğinde, feshin "20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye "yönelik 667 sayılı KHK. den alınan yetki ile yapıldığı ve bu düzenleme karşısında davanın esası hakkında karar verilemeyeceği anlaşıldığından Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi kararının bozularak ortadan kaldırılmasına ve 4857 sayılı Yasa`nın 20/3. Maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

 

Hüküm: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

 

1-... Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

 

2-Davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına, 3-Tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına,

4-Tarafların leh ve aleyhlerine vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına, 5-Peşin harcın mahsubu ile başkaca harç alınmasına yer olmadığına,

6-Gider avanslardan kullanılmayanların İlk Derece Mahkemesi`nce ilgilisine iadesine, kararın bir örneğinin BAM. ne, dosyanın 685 sayılı KHK. nin değ. Geçici 1/3. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere İlk Derece Mahkemesi`ne gönderilmesine, 22.06.2017


 

 

 

gününde oybirliği ile kesin olarak karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube