Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVACININ DAVALI İŞVERENİN DİĞER BİR İŞÇİSİNE SALDIRIP HAYATI TEHLİKE GEÇİRECEK DÜZEYDE DARP ETTİĞİ - DAVACININ İŞTEN ÇIKARTILMASININ HAKLI NEDENE DAYANDIĞI


T.C. YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

 

Esas No: 2017/27015

Karar No: 2017/18651 Karar Tarihi: 20.11.2017

 

İŞE İADE DAVASI - DAVACININ DAVALI İŞVERENİN DİĞER BİR İŞÇİSİNE SALDIRIP HAYATI TEHLİKE GEÇİRECEK DÜZEYDE DARP ETTİĞİ - DAVACININ İŞTEN ÇIKARTILMASININ HAKLI NEDENE DAYANDIĞI - DAVANIN REDDİ GEREĞİ

 

ÖZET: Davalı işverenin diğer bir işçisine saldırıp hayatı tehlike geçirecek düzeyde darp ettiği açık olan davacının bu nedenle işten çıkartılmasının haklı nedene dayandığı gözetilerek davanın reddi yerine kabulü hatalıdır. Her ne kadar davalı alt işveren temyizi süresinde değil ise de, feshin haklı nedene dayandığına ilişkin temyiz nedeni ortak def`i niteliğinde olduğundan, kararı süresinde temyiz etmeyen alt işverene de sirayet edeceği gözetilerek davanın reddi gerekir.

 

(4857 S. K. m. 19, 25)

 

Dava: Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

 

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

 

Hüküm süresi içinde davalılardan ... avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

A) Davacı İsteminin Özeti:

 

Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirket bünyesinde 01.09.2010 tarihinden 24.01.2014 tarihine kadar güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, müvekkilinin iş akdinin "22.01.2014 tarihinde işyerinde çalışma arkadaşına fiili saldırı gerçekleştirerek darp ettiği ve şirketin namus ve şerefine sözler sarf ettiği" gerekçesiyle İş Kanunu`nun 25/II fıkrası gereğince feshedildiğini fakat feshin haksız fesih olduğunu, iş akdinin feshinin tek taraflı tutulan tutanaklara dayandırıldığını, hiçbir şekilde davacının savunmasının alınmadığını iddia ederek, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

 

B) Davalı Cevabının Özeti:

 

Davalı ... Belediyesi vekili, davacı ile belediye arasında hizmet akdinin bulunmadığını ve iş sözleşmesinin müvekkilince feshi yoluna gidilmediğini, iş sahibi belediye tarafından işin 4734 sayılı Kanuna göre yıllık olarak ihale edilerek yüklenici firmalardan hizmet alımının gerçekleştirildiğini, davacının belirtilen tarihlerde sözü edilen yüklenici firmalarda çalıştığını, özlük kayıtlarının idare tarafından kayıt altına alınmadığını, idarenin sorumluluğunun bulunmadığını, ihale sözleşmeleri gereği tüm sorumluluğun yüklenicide olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

 

Davalı ...Ş. vekili, davacının müvekkili şirketin ihale yoluyla aldığı işte belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığını, 22.01.2014 tarihinde iş arkadaşlarıyla kavga etmesi, fiili saldırı


 

 

 

gerçekleştirmesi ve müvekkiline yönelik hakarette bulunması nedeniyle iş akdinin İş Kanunu`nun 25/II maddesi gereğince haklı olarak feshedildiğini, feshe ilişkin tutanakların olayın nasıl gerçekleştiğinin yorumsuz ve objektif açıklamasından ibaret olduğunu, davacının tutanakların tutuluşuna ilişkin ortaya koyduğu iddiaların geçerliliği bulunmadığını, fesih İş Kanunu`nun 25/II maddesine göre gerçekleştirildiğinden İş Kanunu`nun 19. maddesine uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

 

Mahkemece, davalı işveren her ne kadar davacının işyerinde çalışma arkadaşına saldırdığından bahisle diyerek fesih gerekçesi belirtmişse de, tanıkların beyanlarından kavgaya karışan.... ve davacı

...`ın işten çıkartıldıkları, diğer kavgaya karışan .... ve...`in çalışmaya devam ettikleri anlaşıldığından bu gerekçeye mahkemece itibar edilmediği, işveren fesih gerekçesinde davacının şirketin namus ve şerefine sözler sarfettiğinden de bahsetmişse de, tutanak tanıkları olarak beyanları alınan davalı tanıklarının çelişkili ve birbirleriyle tutarsız beyanlarda bulundukları, bu hususlarda bir şikayetlerinin de bulunmadığı, ayrıca tutulan tutanak incelendiğinde şirketin namus ve şerefine yönelik sözlerden bahsedilmediği anlaşılmakla davalı tanıklarının beyanlarına itibar edilmediği, tüm bu nedenlerle davalı işverenlerin iş akdinin haklı ve geçerli bir sebeple feshedildiğini kanıtlayamadıkları ve davalılar arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunduğu gerekçesi ile davanın kabulüne, feshin geçersizliğine ve davacının davalılardan ... Güvenlik Hizmetleri A.Ş. işyerine işe iadesine karar verilmiştir.

 

D) Temyiz:

 

Kararı davalı ... vekili temyiz etmiştir.

 

E) Gerekçe:

 

Dosyadaki bilgi ve belgeler ve özellikle ceza davası açan iddianame ve ekindeki belgelerden, olayların asıl başlangıç sebebinin davalı işyerinde birlikte çalışan davacı ile kardeşi İsmail`in yine işyeri çalışanı

...`i hayati tehlike geçirecek şekilde darp etmeleri olduğu anlaşılmaktadır. ....`in kavganın tarafı değil mağduru olduğu gözetildiğinde davacımız ile diğer çalışanlar ... ve...`in durumlarının, olaydaki sorumluluklarının aynı olduğu söylenemez. Açıklanan nedenle mahkemenin, davalı işverenin aynı durumdaki işçilerine eşit davranmadığı şeklindeki kabulü hatalıdır.

 

Davalı işverenin diğer bir işçisine saldırıp hayatı tehlike geçirecek düzeyde darp ettiği açık olan davacının bu nedenle işten çıkartılmasının haklı nedene dayandığı gözetilerek davanın reddi yerine kabulü hatalıdır.

 

Her ne kadar davalı alt işveren ... Güvenlik Hizmetleri A.Ş.`nin temyizi süresinde değil ise de, feshin haklı nedene dayandığına ilişkin temyiz nedeni ortak def`i niteliğinde olduğundan, kararı süresinde temyiz etmeyen alt işverene de sirayet edeceği gözetilerek, 4857 sayılı İş Yasası`nın 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.


 

 

 

 

 

Hüküm: Yukarda açıklanan gerekçe ile;

 

1.  Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

 

2.  Davanın REDDİNE,

 

3.  Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

 

4.   Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalıların yaptığı 346,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalılara ödenmesine,

 

5.  Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.980,00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,

 

Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, Kesin olarak 20.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi. (
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube