Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İŞE İADE DAVASININ SONUCUNA GÖRE BU DOSYADA FARKLI KARARLAR VERİLMESİ SÖZ KONUSU OLACAĞI DİKKATE ALINARAK, İŞE İADE DAVASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILARAK, İŞE İADE DAVASI SONUÇLANIP KESİNLEŞTİKTEN SONRA SONUCUNA GÖRE KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİ TALEPLİ DAVA HAKKINDA KARAR VERİLMESİ GEREKİR

T.C
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ 
ESAS NO. 2014/1006 
KARAR NO. 2014/3695 
KARAR TARİHİ. 12.2.2014
Mahkemesi : Dörtyol 1. İş Mahkemesi
Tarihi : 07/03/2013
Numarası : 2010/540-2013/141
 
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
 
1- Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,
 
2-Davacı vekili, davacının 01/12/1999 tarihinde davalı işyerinde işe başladığını, muhasebe sorumlusu olarak çalışırken 02/06/2009 tarihinde iş akdinin davalı şirketçe feshedildiğini, son ücretinin 1.300,00 TL olduğunu, davalı iş yerinde eleman azlığı nedeniyle mesai kavramı tanımaksızın birçok birimde çalıştığını, bayramlarda ve hafta sonlarında da aynen çalışmalarına devam ettiğini, ancak bu çalışmalarının karşılığının ödenmediğini, davacının davalı iş yerinde 1999 yılından itibaren aralıksız olarak çalışmasına rağmen çalışmasının 2001 yılında başladığı kabul edilerek hesaplama yapıldığı ve bu nedenle davacının kıdem tazminatı ile yıllık izin ücretinin eksik hesaplanarak ödendiğini ileri sürerek kıdem tazminatı ile bazı işçilik alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
 
Davalı vekili, davacının alacak taleplerinin zaman aşımına uğradığını, iş akdinin sonunda davacıya tüm hak ve alacaklarının ödendiğini, davacının fazla mesai yapmadığını, hafta tatillerini kullandığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
 
Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
 
Dosya içindeki bilgi ve belgelerden, davacı tarafça davalı işveren aleyhine Dörtyol 1. İş Mahkemesinde açılmış işe iade davası olduğu anlaşılmaktadır. Devam eden işe iade davasının sonucu feshe bağlı, alacaklar olan kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin alacağı talepli davanın sonucunu etkileyecektir. 
Şöyle ki; 
Söz konusu işe iade davasının red ile sonuçlanıp kesinleşmesi durumunda: feshin geçerli nedene dayandığının kabulü halinde davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücretine hak kazanacağı, feshin haklı nedene dayandığının kabulü halinde davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacağı, yıllık izne hak kazanacağı, işe iade davasının kabul edilerek işe iadeye karar verilmesi, davacının süresi içinde işe iade için başvurmaması halinde ilk fesih geçerli hale geleceğinden davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izne hak kazanacağı, işe iade davasının kabul edilmesi işe iadeye karar verilmesi ancak davacının işe iade için süresi içinde işverence işe iade için başvurmaması halinde ilk fesih geçerli hale geleceğinden davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin alacağına hak kazanacağı, işe iade davasının kabul edilerek işe iadeye karar verilmesi, davacının işe başlamak için müracaat etmesi ve işverence işe başlatılmaması halinde ise artık yeni bir fesih söz konusu olacağından ve yeni bir davaya konu olacağından bu davada bu taleplerin usulden reddine karar verilmesi, davacının işe iadesine karar verilmesi ve işverence işe başlatılması halinde ise her üç alacağında reddine karar verilmesi gerekecektir. Bu kapsamda işe iade davasının sonucuna göre bu dosyada farklı kararlar verilmesi söz konusu olacağı dikkate alınarak, işe iade davasının bekletici mesele yapılarak, işe iade davası sonuçlanıp kesinleştikten sonra sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Bu kapsamda işe iade davasının sonucuna göre bu dosyada farklı kararlar verilmesi söz konusu olacağı dikkate alınarak kıdem tazminatı ile yıllık izin alacağı talebi yönünden işe iade davasının bekletici mesele yapılarak, işe iade davası sonuçlanıp kesinleştikten sonra sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
 
3-Davacı vekili dava dilekçesinde davacının aylık 1.300,00 TL ücretle çalıştığını belirtmiştir.
 
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise davacının aylık 2.062,20 TL brüt ücretle çalıştığı kabul edilerek alacaklar bu ücrete göre hesaplanmıştır.
 
Yapılacak iş, 1.300,00 TL net ücretin brütü bulunarak bulunacak brüt ücretin 2062,20 TL`nin altında kalması halinde bu ücrete göre davacının alacaklarını hesaplatmak, bulunacak ücretin 2062,20 TL`nin üzerinde olması halinde şimdiki gibi karar vermektir.
 
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 12.02.2014 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube