Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

DANIŞTAY

5. DAİRE

E. 2012/2020

T. 8.3.2012

• MÜBAŞİRİN KADROLU MEMUR OLARAK ATANMASI TALEBİYLE YAPTIĞI BAŞVURU ( Reddine İlişkin İdare İşleminin İptali İsteminde İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verilemeyeceği )

• SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ KADROYA GEÇİRİLME TALEBİNİN REDDİ ( İdari İşlemin İptali Talebinin Reddi Gerektiği - 657 S.K. Geçici 37. Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle İstihdamına Onay Verilmiş Olmakla Birlikte Henüz Çalışmaya Başlamadığı )

• KADROYA GEÇİRİLME TALEBİNİN REDDİ ( Sözleşmeli Mübaşir Olarak Görev Yapan Davacının Kadrolu Memur Olarak Atanması Talebiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İdari İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )

657/m.4/A, 4/B, Geç.37

2577/m.32, 33

ÖZET : Dava, sözleşmeli mübaşir olarak görev yapan davacının, kadrolu memur olarak atanması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır. 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanun`a eklenen geçici 37. maddenin yürürlüğe girdiği 4.6.2011 tarihi itibariyle, davalı idarede anılan pozisyonda istihdamına onay verilmiş olmakla birlikte, henüz çalışmaya başlamadığı açık olan davacının, 632 sayılı KHK uyarınca Kadroya geçirilmesi talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptaline yönelik Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

İstemin Özeti : ... Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Kanun`un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli mübaşir olarak görev yapan davacının, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 657 sayılı Kanun`un 4/A maddesi kapsamında kadrolu memur olarak atanması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 25.8.2011 günlü ve 41017 sayılı davalı idare işleminin iptali yolunda ... İdare Mahkemesi`nce verilen 24.1.2012 günlü, E:2011/1802, K:2012/80 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması ve yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulması yolundaki istemin reddi gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler, temyiz edilen kararın yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 52. maddesi uyarınca istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi`nce davacının Anayasa`ya aykırılık iddiası ciddi görülmeyerek işin gereği düşünüldü:

KARAR : Başkan ... ve Üye ...`un "... 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 33. maddesinin 3. fıkrasına girmeyen uyuşmazlığın çözümünde, 2577 sayılı Yasa`nın 32. maddesinin 1. fıkrası uyarınca işlemi kuran Adalet Bakanlığı`nın bulunduğu yerdeki Ankara İdare Mahkemesinin yetkili olduğu; davanın 2577 sayılı Kanun`un 15/1-a maddesi uyarınca yetki yönünden reddedilerek dosyanın yetkili Ankara İdare Mahkemesine gönderilmesi gerekirken, işin esası hakkında karar verilmesinde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı..." yolundaki usule ilişkin ayrışık oylarına karşılık, kararda yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmadığına oyçokluğuyla karar verilerek işin esasına geçildi:

Dava; ... Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Kanun`un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli mübaşir olarak görev yapan davacının, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 657 sayılı Kanun`un 4/A maddesi kapsamında kadrolu memur olarak atanması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 25.8.2011 günlü ve 41017 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname`nin 1. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`na eklenen geçici 37. maddenin birinci fıkrasında; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4. maddenin ( B ) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48. maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranların, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname`ye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına; bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname`ye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı`nca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanacakları hüküm altına alınmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; davacının, ... Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu`nca 15.2.2011 tarihinde yapılan mübaşir sözlü sınavında başarılı olması üzerine Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü`nün 17.5.2011 gün ve 6663 sayılı işlemi ile sözleşmeli personel olarak istihdamına onay verildiği;

15.6.2011 tarihinde ... Asliye Ceza Mahkemesi`nde mübaşir olarak göreve başladığı; 4.6.2011 tarihinde 27954 sayılı ( mükerrer ) Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kadrolu memur olarak atanma istemiyle 17.6.2011 tarihinde yaptığı başvurusunun Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü`nün 25.8.2011 gün ve 41017 sayılı işlemi ile reddedilmesi üzerine temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanun`a eklenen geçici 37. madde ile; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma - geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanun`un 4. maddesinin ( B ) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan personelin memur kadrolarına atanması ve buna ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu kapsamda; anılan maddenin birinci fıkrasında, memur kadrosuna atanabilecek personelin kapsamı ile başvuru ve atanma süreleri, atanma şartları, atanabilecekleri kadro unvanlarına ilişkin hususlar belirtilerek, ataması yapılacakların, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olması şartı aranmıştır.

Bu durumda; 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanun`a eklenen geçici 37. maddenin yürürlüğe girdiği 4.6.2011 tarihi itibariyle, davalı idarede anılan pozisyonda istihdamına onay verilmiş olmakla birlikte, henüz çalışmaya başlamadığı açık olan davacının, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kadroya geçirilmesi talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptaline yönelik Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, ... İdare Mahkemesi`nce verilen 24.1.2012 günlü, E:2011/1802, K:2012/80 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 52. maddesinin değişik 1. fıkrası uyarınca yürütülmesinin durdurulmasına, 02.05.2012 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

( X ) KARŞI OY :

Yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği görüşüyle aksi yöndeki karara karşıyım.  

danx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube