Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI - TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINA KARŞI YAPILAN İTİRAZ ÜZERİNE TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN VERECEĞİ KARARIN KESİN OLDUĞU - TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ GEREĞİ


T.C. YARGITAY

3. Hukuk Dairesi

 

Esas No: 2017/867

Karar No: 2017/9772 Karar Tarihi: 12.06.2017

 

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI - TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINA KARŞI YAPILAN İTİRAZ ÜZERİNE TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN VERECEĞİ KARARIN KESİN OLDUĞU - TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ GEREĞİ

 

ÖZET: Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesin nitelikte olup, temyizi kabil olmadığı ve bu nedenle davalının temyiz hakkı bulunmadığından temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.

 

(6502 S. K. m. 68, 70, 72, 84, 87) (213 S. K. Mük. m. 298) (Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği m. 22) (YİBK. 01.06.1990 T. 1989/3 E. 1990/4 K.)

 

Taraflar arasındaki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararına İtiraz davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

Dava, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun`un 70. maddesi gereğince, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından verilen kararın itirazın iptali isteğine ilişkindir.

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı kanunun 87. maddesi uyarınca yayımından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir. Anılan kanunun 68/1. maddesine göre; "Değeri ikibin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe Tüketici Hakem Heyetlerine, üçbin Türk lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il Tüketici Hakem Heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise ikibin ikiyüz Türk Lirası ile üçbin üçyüz Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamaz." hükmüne yer verilmiş olup, müteakip 4. bendinde ise "Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır." hükmü ile belirlenen bu miktarların yıllar itibariyle artırılması düzenlenmiştir.

 

Aynı kanunun 70/5 maddesine göre; "Tüketici Hakem Heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine Tüketici Mahkemesinin vereceği karar kesindir.".

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun`un 72. ve 84. maddeleri uyarınca hazırlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği, 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bu yönetmeliğin 22/6. maddesine göre; "Tüketici Hakem Heyeti kararı, yalnızca verildiği uyuşmazlık için hüküm ifade eder.".

 

Mahkemece, yukarıda belirtilen parasal değerin altındaki uyuşmazlıkla ilgili, kanunun 70. maddesi gereğince yapılan inceleme sonucu verilen karar kesindir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01.06.1990 gün veT.C. YARGITAY

3. Hukuk Dairesi

 

Esas No: 2017/867

Karar No: 2017/9772 Karar Tarihi: 12.06.2017

 

 

 

1989/3 Esas 1990/4 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı uyarınca Yargıtay`ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir.

 

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz isteminin REDDİNE ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK`nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK`nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 12.06.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube