Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DAVACILARIN MURİSİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERİ OLAN ... GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NÜN TÜM İŞYERLERİNDE, DAVACILAR MURİSİ İLE AYNI İŞ KOLUNDA OLAN 50`DEN FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIĞI İÇİN DAVACILAR İLE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKTA İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

T.C YARGITAY

13.Hukuk Dairesi

Esas: 2017/ 4090

Karar: 2017 / 7671

Karar Tarihi: 20.06.2017

ÖZET: Hizmet sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların İş Mahkemelerinde görülmesi gerekir. O halde mahkemece, bu yönler gözönünde tutularak görevsizlik kararı verilip yargı çevresinde müstakil iş mahkemesi varsa dosyanın görevli iş mahkemesine gönderilmesine, müstakil iş mahkemesi yoksa ara karar ile davaya iş mahkemesi sıfatıyla bakılmasına karar verilmesi gerekirken, bu yönler gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.(4857 S. K. m. 4) (5521 S. K. m. 1)

 Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

 Davacılar, ... plakalı ... Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyon sürücüsü olan murisleri ... `nın seyir halinde iken davalı ...`ün hatalı kullandığı araç ile çarpışması sonucunda, murislerinin ölümüne sebep olduğunu ileri sürerek maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.

 Davalılar, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

 Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verdiği kararın dairemizce 2010/11737 Esas, 2010/17269 Karar Sayılı ilamı ile 20.12.2010 tarihinde, davanın İş Mahkemesinde görülüp görülmeyeceği konusunda gerekli inceleme yapılmaksızın genel mahkeme sıfatıyla yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır gerekçesiyle bozulması üzerine, bozma kararına uyularak yapılan yargılama neticesinde davanın kısmen kabulü ile davalılar ..., ... ve ... Endüstri ve Ticaret AŞ.(... Metal Endüstri Tic. Şti.) açısından davanın reddine, davacı tarafça davalı ... Müdürlüğü aleyhine açılan davanın diğer araç sürücüsü ...`ün tam kusurlu olması ve illiyet bağının kesilmesi nedeniyle reddine, Davacılardan ... için 124,162,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi i]e birlikte davalılar ... ..., ... ve ... şirketinden müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, ... şirketinin sorumluluğunun poliçe limiti ile sorumlu olmak üzere ve faizin sigorta şirketi açısından dava tarihi itibariyle başlatılmasına, Davacılar ...ve ...için talep edilen destekten yoksun kalma tarafından ödenmiş olması nedeniyle bu verilmesine yer olmadığına, Davacıların taleplerinin kabulü ile, Davacılar ... için ayrı ayrı olmak üzere 1000,00`er TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar... ve ...`den müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

 1- Davacıların murisi ...`nın davalı ... Müdürlüğünde iş akdi ile çalıştığı; ... kayıtları, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

 4857 sayılı İş Kanunu ile 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu gereği kural olarak iş sözleşmesi gereği çalışan işçi ile iş veren arasındaki uyuşmazlıklarda İş Mahkemesi görevlidir. Ne var ki 4857 Sayılı İş Kanunu 4. maddesinin (6) bendinde 50`den az işçi çalıştıran ... ve ... İşlerinin yapıldığı iş yerlerinde ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı öngörülmüştür. Davacıların murisinin çalıştığı işyeri olan ... Genel Müdürlüğü`nün tüm işyerlerinde, davacılar murisi ile aynı iş kolunda olan 50`den fazla işçi çalıştığı için davacılar ile Orman Genel Müdürlüğü arasındaki uyuşmazlıkta İş Mahkemesinin görevli olduğunun kabulü gerekir. Her ne kadar davacılar ile diğer davalılar arasındaki uyuşmazlıkta genel mahkemeler görevli ise de, davalar arasındaki bağlantı gözetildiğinde diğer davalılar aleyhine açılan davanın da davalı işveren ... Genel Müdürlüğü`ne tabıen İş Mahkemesinde görülmesi gerekir.

 Bu durumda bu gibi hizmet sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların İş Mahkemelerinde görülmesi 4857 ve 5521 sayılı kanunların 1. maddeleri hükümleri gereğidir. O halde mahkemece, bu yönler gözönünde tutularak görevsizlik kararı verilip yargı çevresinde müstakil iş mahkemesi varsa dosyanın görevli iş mahkemesine gönderilmesine, müstakil iş mahkemesi yoksa ara karar ile davaya iş mahkemesi sıfatıyla bakılmasına karar verilmesi gerekirken, bu yönler gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

 2- Bozma nedenine göre, davacıların sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

 Sonuç: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, 2. bent gereğince davacıların sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK`nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube