Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
CAN SİGORTALARINA İLİŞKİN YETKİ KURALININ SİGORTA ŞİRKETİ İLE SİGORTA ETTİREN ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR İÇİN GEÇERLİ OLDUĞU - UYUŞMAZLIĞIN SİGORTA ETTİREN DAVACININ İKAMETGAH ADRESİ TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKLİDİR

T.C

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi

 

Esas No: Karar No: 2017/9016 2017/7850 Karar Tarihi: 16.10.2017

 

ÖZET: Can sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesinin kesin yetkili olduğu düzenlenmiştir. Can sigortalarına ilişkin yetki kuralı; sigorta şirketi ile sigorta ettiren arasındaki uyuşmazlıklar için geçerlidir. Uyuşmazlığın sigorta ettiren davacının ikametgah adresi Tüketici Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir. (6100 S. K. m. 15) Taraflar arasındaki davada ... 6. Tüketici ve ... 4. Tüketici Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmiş olması ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: Dava, ... Sağlığın Kristal sigortasından kaynaklanan maddi tazminat istemlerine ilişkindir. ... 6. Tüketici Mahkemesi tarafından, dava konusunun ... sigortalarından kaynaklanış olması nedeniyle HMK`nın 15/3. maddesi uyarınca davacının ikametgah adresinin dava dilekçesi ve poliçede belirtilen ... adresi olduğu gerekçesiyle yetkisizlik yönünde hüküm kurulmuştur. ... 4. Tüketici Mahkemesince ise 6100 sayılı HMK`nın 15/2. maddesi "... sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir." hükmü bulunmaktadır. Madde gerekçesinde; "... sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir" şeklinde açıklama ile kesin yetki halinin davacının sigorta şirketi olduğu halde davanın davalı sigortalının (tüketicinin) ikametgâh mahkemesinde görüleceği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) 15/2. maddesinde ... sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesinin kesin yetkili olduğu düzenlenmiştir. ... sigortalarına ilişkin yetki kuralı; sigorta şirketi ile sigorta ettiren arasındaki uyuşmazlıklar için geçerlidir. Dosya kapsamında sigorta ettiren davacının ikametgah adresi "..." olduğu anlaşıldığından uyuşmazlığın, ... 4. Tüketici Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir. Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK`nın 21 ve 22. maddeleri ile 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince ... 4. Tüketici Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 16.10.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube