Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINA KARŞI YAPILAN İTİRAZ ÜZERİNE TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN VERECEĞİ KARARIN KESİN

T.C

YARGITAY

 3. Hukuk Dairesi

Esas No: Karar No: 2017/16440 2017/16238 Karar Tarihi: 21.11.2017

ÖZET: İlgili mevzuat hükümleri uyarınca tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesin nitelikte olup, temyizi kabil olmadığı ve bu nedenle tarafların temyiz hakkı yoktur. Bu nedenle temyiz isteminin reddi ile yasaya uygun bulunan red kararının onanması gerekir. (6502 S. K. m. 68, 70, 72, 84, 87) (Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği m. 22) (YİBK. 01.06.1990 T. 1989/3 E. 1990/4 K.) (YHGK. 23.02.2005 T. 2005/13-32 E. 2005/85 K.) Taraflar arasındaki Tüketici Hakem Heyeti Kararının iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü. Dava, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun`un 70. maddesi gereğince, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından verilen kararın itirazın iptali isteğine ilişkindir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı kanunun 87. maddesi uyarınca yayımından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir. Anılan kanunun 68/1. maddesine göre; "Değeri ikibin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe Tüketici Hakem Heyetlerine, üçbin Türk lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il Tüketici Hakem Heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise ikibin ikiyüz Türk Lirası ile üçbin üçyüz Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamaz." hükmüne yer verilmiş olup, müteakip 4. bendinde ise "Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır." hükmü ile belirlenen bu miktarların yıllar itibariyle artırılması düzenlenmiştir. Aynı kanunun 70/5 maddesine göre; "Tüketici Hakem Heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.". 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun`un 72. ve 84. maddeleri uyarınca hazırlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği, 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bu yönetmeliğin 22/6. maddesine göre; "Tüketici Hakem Heyeti kararı, yalnızca verildiği uyuşmazlık için hüküm ifade eder.". Mahkemece, yukarıda belirtilen parasal değerin altındaki uyuşmazlıkla ilgili, kanunun 70. maddesi gereğince yapılan inceleme sonucu verilen karar kesindir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01.06.1990 gün ve 1989/3 Esas 1990/4 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı uyarınca Yargıtay`ca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir. Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz isteminin REDDİNE ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK`nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK`nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 21.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube