Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BOŞANMA DAVASI - HARÇ VE MASRAFLARIN SÜRESİNDE YATIRILDIĞININ ANLAŞILMASI - DAVANIN ESASI HAKKINDA YARGILAMAYA DEVAM EDİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda, davacı vekili tarafından harç ve masrafların süresinde yatırıldığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında davanın esası hakkında yargılamaya devam edilmesi gerekir.


T.C YARGITAY 
2.Hukuk Dairesi 
Esas: 2013/ 6329 
Karar: 2013 / 18523 
Karar Tarihi: 01.07.2013
  

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşüldü:

Davac
ı kadın vekili 28.09.2012 tarihli dava dilekçesinde adli yardım talebinde bulunmuş, dava harç ve yargılama giderlerini yatırmamıştır. 03.10.2012 tarihinde düzenlenen tensip zaptının 10. maddesinde davacının adli yardım talebinin reddine karar verilmiş, 11 inci maddesinde ise iki haftalık kesin süre içinde toplam 202.00 TL tutarındaki harç ve gider avansını yatırması, aksi takdirde davanın ön şart yokluğundan reddine karar verileceği ihtar edilmiştir. Tensip zaptı davacı vekiline 11.10.2012 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davacı kadın vekili tarafından toplam 202.00 TL gider avansı ile 21.15 TL başvurma ile 21.15 TL peşin harç 30.10.2012 tarihinde yatırılmıştır. Bu husus dosya içerisinde bulunan sayman mutemedi alındısı ve tahsilat makbuzundan anlaşılmaktadır. Mahkeme tarafından davacıya dava harçları ve gider avansını tamamlaması hususunda iki haftalık kesin süre verilmesine rağmen eksiklikleri tamamlamadığı gerekçesiyle dava dilekçesinin reddine karar verilmiştir.

Davacı vekiline tanınan iki haftalık süre 25.10.2012 tarihinde dolmaktadır. 25.10.2012 tarihi kurban bayramına rastlamaktadır. Tatili takip eden ilk i
ş günü 30.10.2012`dir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 93 üncü maddesi de gözetildiğinde davacı vekili tarafından harç ve masrafların süresinde yatırıldığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında davanın esası hakkında yargılamaya devam edilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

Sonu
ç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 01.07.2013


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube