Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
GALERİCİDEN ALINAN ARACIN İKİNCİ EL OLMASI TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİRMESİNE ENGEL TEŞKİL ETMEZ

T.C. YARGITAY

 

13.Hukuk Dairesi

Esas:  2016/13905

Karar: 2017/5577

Karar Tarihi: 04.05.2017

 

 

ÖZET: Davalının ve Mahkemenin kabulünde olduğu üzere galerici olan davalının (satıcı) davacıya (alıcı) araç sattığı ve taraflar arasındaki ilişkinin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır. Aracın ikinci el araç olmasının sonuca etkisi bulunmamaktadır. Eldeki davada davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevli olup, Mahkemece Tüketici Mahkemesi sıfatıyla karar verilmesi gerekir.

 

(4077 S. K. m. 3, 23)

 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

 

Davacı, davalının internet üzerinden vermiş olduğu ilanı görerek 16.02.2012 tarihinde dava konusu aracı davalıdan satın aldığını, gerek ilanda gerekse pazarlık ve satış aşamasında aracın hiçbir hukuki sorunu olmadığının, temiz, sağlam ve masrafsız olduğunun, hiçbir kazaya karışmadığının ve 150.000 km`de olduğunun belirtildiğini, aracı satın alıp kullanmaya başladıktan sonra araçtan sesler gelmesi üzerine servise götürdüğünü, servis tarafından aracın 1 yıl önce 160.000 km servis bakımına girdiğinin söylendiğini, aracın motorundaki bozukluğu gidermek ve aracı kullanabilmek için birçok kez tamire götürdüğünü, yedek parça bedeli ve işçilik ücreti olarak 12.783,30-TL`ye yakın harcama yaptığını ileri sürerek aracın satış karşılığı olarak davalıya ödenen 25.400,00-TL ve aracın tamiri için harcanan 12.783,30 TL`nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

 

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

 

Mahkemece, davanın kabulü ile taraflar arasında yapılan araç satış sözleşmesinin iptali ile sözleşmeye konu olan aracın davalıya iadesine, davacının zararına binaen 38.138,30 TL`nin aracın davalıya iadesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline ve fazlaya ilişkin taleplerinin reddine karar verilmiş; hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

 

1- Dava tarihinde yürürlükte bulunan 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesinde, kanunun uygulanmasıyla ilgili tanımlar yapılıp, bu arada “Alışverişe konu olan taşınır eşyayı...” mal, “Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek yada tüzel kişiyi” tüketici, “kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri” satıcı olarak, tanımlanmıştır. Aynı Yasanın 23. maddesinin 1. fıkrasında ise, “Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılır” hükmüyle, kanunun uygulanmasından doğacak ihtilaflara bakacak görevli mahkeme belirtilmiştir.

 

Bir hukuki işlemin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. Somut uyuşmazlıkta davalının ve Mahkemenin kabulünde olduğu üzere galerici olan davalının (satıcı) davacıya (alıcı) araç sattığı ve taraflar arasındaki ilişkinin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır. Aracın ikinci el araç olmasının sonuca etkisi bulunmamaktadır. Eldeki davada 4077 sayılı yasanın 23. maddesi gereğince davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevli olup, Mahkemece Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

 

2- Bozma nedenine göre, davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

 

Sonuç: Birinci bentte açıklanan nedenlerle, temyiz edilen kararın davalı yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.05.2017 gününde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube