Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ - TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN DAVA VE KARAR TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA KALDIĞI - İŞİN ESASI İNCELENEREK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Taraflar arasındaki uyuşmazlık dava ve karar tarihinde yürürlükte bulunan 4077 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre mahkemece, işin esası

incelenerek karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle hakem heyeti kararının kaldırılmasına karar

verilmesi usul ve yasaya aykırı görülmüş, yazılı emir isteğinin kabulü ile hükmün kanun yararına

bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

(4077 S. K. m. 1, 2, 3, 23)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada Aksaray 3. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen

17/03/2014 tarih ve 2014/65-2014/340 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi Yargıtay Cumhuriyet

Başsavcılığı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava

dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki

dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği

görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili banka ile davalı arasında ticari araç finansmanına özgü Araç Kredi

Sözleşmesi imzalandığını, müvekkili banka tarafından bu krediye istinaden davalıdan 262,00 TL

istihbarat ücreti kesintisi yapıldığını, taraflar arasındaki sözleşmeye ve hukuka uygun olan istihbarat

ücretinin iadesi için davalı tarafından Aksaray Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına başvuru

yapıldığını, Aksaray Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı`nın 14.01.2014 tarih ve 559272 sayılı

kararı ile 262,00 TL`nin iadesine karar verildiğini, ancak kullanılan kredinin ticari kredi olması

sebebiyle hakem heyetinin görevli olmadığını ileri sürerek, anılan hakem heyeti kararının iptalini talep

ve dava etmiştir.

Davalı vekili; hakem heyeti kararının hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; davalının kullandığı kredinin ticari nitelikte araç kredisi

olduğu, tüketici hakem heyetlerinin ticari nitelikteki krediden kaynaklanan uyuşmazlıklara bakmakla

görevli olmadığı gerekçesiyle Aksaray Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı`nın 14.01.2014

tarih ve 559272 sayılı kararının kaldırılmasına karar verilmiş; bu karar aleyhine Adalet Bakanlığının

yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması talebinde

bulunulmuştur.

Dava, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali istemine ilişkindir. Davacı banka ile davalı

arasındaki ilişki Araç Kredi Sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, mahkemece kullanılan kredinin

ticari nitelikte olduğu ve hakem heyetinin bu tür uyuşmazlıklara bakmakla görevli olmadığı

gerekçesiyle hakem heyeti kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Ancak davaya konu kredi ile satın

alınan kapalı kasa kamyonetin dosya içinde

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 1 / 2

Esas No:

Karar No:

YARGITAY

11. Hukuk Dairesi

2015/13187

2015/12372

Karar Tarihi: 23.11.2015

T.C.

bulunan tescil kaydından "hususi" kullanım maksatlı ve davacı gerçek kişi adına kayıtlı olduğu

anlaşılmaktadır. Ayrıca davacı banka tarafından davalının aracı ticari iş için kullandığı da ispat

edilememiştir. O halde taraflar arasındaki uyuşmazlık dava ve karar tarihinde yürürlükte bulunan 4077

sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre mahkemece, işin esası

incelenerek karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle hakem heyeti kararının kaldırılmasına karar

verilmesi usul ve yasaya aykırı görülmüş, yazılı emir isteğinin kabulü ile hükmün kanun yararına

bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`nın HUMK`nın 427/6.

maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere

kanun yararına BOZULMASINA, gereğinin yapılması için kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay

Cumhuriyet Başsavcılığı`na GÖNDERİLMESİNE, 23.11.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube