Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVADA TÜKETİCİ MAHKEMESİ GÖREVLİDİR.

T.C. YARGITAY

20. Hukuk Dairesi

Esas No: 2016/12710

Karar No: 2017/574

Karar Tarihi: 30.01.2017

MENFİ TESPİT DAVASI - YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ - TÜKETİCİ

KREDİSİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA - UYUŞMAZLIĞIN

TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜP SONUÇLANDIRILMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava, tüketici kredisi sözleşmesinden kaynaklandığına göre, uyuşmazlığın tüketici

mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

(6502 S. K. m. 2, 3) (2004 S. K. m. 72)

Dava: Taraflar arasındaki davada... 9. Tüketici ve... 2. Asliye Ticaret Mahkemelerince ayrı ayrı

görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm

belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

Karar: Dava, menfi tespit isteğine ilişkindir.

...9. Tüketici Mahkemesince, davaya konu kredinin tüketici kredisi niteliğinde olmayıp ticari kredi

niteliğinde olduğu anlaşıldığından 4077 sayılı Kanun kapsamında bir tüketici işlemi olarak kabulü

mümkün olmadığından davanın mahkememizin görev alanına dahil olmadığı, taraflar arasındaki

ihtilafa ilişkin davanın görülme yerinin asliye ticaret mahkemesi olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı

verilmiştir.

...2. Asliye Ticaret Mahkemesince, davacı ...`ın tüketici kredisi nedeniyle kefaletine ilişkin kefilliğinin

sahte olduğunu, imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürdüğü dikkate alınarak 6502 sayılı Tüketicinin

Korunması hakkında Kanunun 3. maddesi gereğince tüketici kredisi sözleşmesinden kaynaklanan

uyuşmazlıklarda, uyuşmazlığın tüketici işlemi olması durumunda görevli mahkemenin tüketici

mahkemesi olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

28/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Kanunun 2. maddesinde; "Bu Kanun, her türlü

tüketici işleri ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar denilmektedir. Aynı Kanunun 3. maddesi

"Tüketici işlemi; eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dahil

olmak üzere kurulan her türlü sözleşme ve işlemi ifade eder" şeklindedir.

Mal veya hizmet alımına dair bir ilişkinin Tüketici Kanunu kapsamında kabul edilebilmesi için,

satıcı/sağlayıcı kişinin "Ticari veya mesleki amaçla hareket eden" bir kişi, mal veya hizmet alan kişinin

ise "Ticari veya mesleki amaçla hareket etmeyen" bir kişi olması ve taraflar arasında sözleşme veya

hukukî işlem bulunması gerekmektedir.

Somut olayda, davacının davalı banka tarafından dava dışı ...`a kullandırılan 50.000,00.-TL limitli

tüketici kredisine kefil olmadığının tespiti ve bu sözleşmedeki kefilliğin iptali talebiyle menfi tespit

davası açtığı anlaşılmaktadır.

Dava, tüketici kredisi sözleşmesinden kaynaklandığına göre, uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde

görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK`nın 21 ve 22. maddeleri gereğince... 9.

Tüketici Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 30.01.2017 gününde oybirliğiyle

karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube