Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ITIRAZIN IPTALI DAVASI - UYUSMAZLIGIN BANKA KREDI KARTI SÖZLESMESINDEN KAYNAKLANMASI

20. Hukuk Dairesi

2016/14545

2017/647

Karar Tarihi: 31.01.2017

ITIRAZIN IPTALI DAVASI - UYUSMAZLIGIN BANKA KREDI KARTI

SÖZLESMESINDEN KAYNAKLANMASI - DAVALININ TÜKETICI

OLDUGU - UYUSMAZLIGIN TÜKETICI MAHKEMESI TARAFINDAN

ÇÖZÜME KAVUSTURULMASI GEREGI

ÖZET: Somut olayda uyusmazlık, banka kredi kartı sözlesmesinden kaynaklanmakta olup; dava,6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun yürürlüge girmesinden sonra 25.03.2015tarihinde açılmıstır. Davalı, tacir olmayıp 6502 sayılı Kanunun 3/1-k maddesi uyarınca tüketicidir. Buhaliyle uyusmazlıgın, anılan Kanunun 73/1 ve 83/2. maddeleri uyarınca, tüketici mahkemesi tarafından çözüme kavusturulması gerekmektedir.

(4077 S. K. m. 22, 23) (6502 S. K. m. 3, 73, 83)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada ... 2. Tüketici ve ... 1. Asliye Ticaret Mahkemelerince

ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, geregi düsünüldü:

Dava, kredi kartı sözlesmesinden kaynaklanan alacagın tahsili için yapılan icra takibine itirazın iptali istemine iliskindir.

... 2. Tüketici Mahkemesince taraflar arasındaki iliskinin bankacılık isleminden kaynaklandığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vermistir.

... 1. Asliye Ticaret Mahkemesince ise; davaya bakmakla tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmistir.

01.03.2006 tarihinde yürürlüge giren 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 44. maddesinin birinci fıkrasında, "tüketici olan kart hamili" tarafından açılacak davalarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 ve 23. maddelerinin uygulanacagını ve dolayısı ile tüketici mahkemelerinin görevli olacagı, ikinci fıkrasında ise "kart çıkaran kuruluslar" tarafından kart hamili aleyhine açılacak davalar yönünden 1086 sayılı HUMK`nın (6100 sayılı HMK`nın 447/2. maddesinde, baska kanunların HUMK`ya yaptıgı atıfların HMK`ya yapılmıs sayılacagı belirtildiginden

01.10.2011 tarihinden itibaren bu atıf HMK olarak anlasılmalıdır) görev ve yetkiye iliskin hükümlerinin uygulanacagı belirtilmektedir. Aynı Kanunun 43. maddesinde ise, "tacirlere verilen kurumsal kredi kartları hakkında 44. madde hükümlerinin uygulanmayacagı belirtilerek ana kurala istisna getirilmistir.

Ancak, 28.05.2014 tarihinde yürürlüge giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3/1-(k) maddesinde, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiler "tüketici"; 3/1-(l) maddesinde ise, mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kisileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kisiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, tasıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözlesmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözlesme ve hukuki islemler "tüketici islemi" olarak kabul edilmis ve tüketici kanununun kapsamı esaslı sekilde enisletilmistir.

Aynı Kanunun 73/1. maddesinde tüketici islemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyusmazlıklara iliskin davalarda tüketici mahkemelerinin görevli oldugu belirtilirken; 83/2. Maddesinde de taraflardan birini tüketicinin olusturdugu islemler ile ilgili diger kanunlarda düzenleme olması, bu islemin tüketici islemi sayılmasını ve bu Kanunun görev ve yetkiye iliskin hükümlerinin uygulanmasını engellemez hükmüne yer verilmistir. Kanunun Geçici-1/1. maddesinde ise "bu Kanunun yürürlüğe girdigi tarihten önce açılmıs olan" davaların "açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam" edeceği belirtildiginden, 28.05.2014 tarihinden önce açılmıs davalar yönünden 5464 sayılı Kanunun 44. maddesindeki görev hükümleri geçerli olmaya devam edecektir. 6502 sayılı Kanun, kart hamili ya da kartı veren kurulus gibi bir ayrıma gitmeksizin bütün bankacılık islemlerini (m. 3/1-k kapsamına girmeyen tacirler hariç olmak üzere) kanun kapsamına aldıgı ve 83/2. maddesi hükmü karsısında diger kanunlardaki görev kuralları bu kanun kapsamına giren uyusmazlıklarda uygulanmayacagı için, 6502 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açılan davalarda görevli mahkeme, tüketici mahkemeleri olacaktır.

Somut olayda uyusmazlık, banka kredi kartı sözlesmesinden kaynaklanmakta olup; dava, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun yürürlüge girmesinden sonra 25.03.2015 tarihinde açılmıstır. Davalı, tacir olmayıp 6502 sayılı Kanunun 3/1-k maddesi uyarınca tüketicidir. Bu haliyle uyusmazlıgın, anılan Kanunun 73/1 ve 83/2. maddeleri uyarınca, tüketici mahkemesi tarafından çözüme kavusturulması gerekmektedir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMKnın 21 ve 22. maddeleri geregince ... 2 . Tüketici Mahkemesinin YARGI YERI OLARAK BELIRLENMESINE 31.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube