Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İŞ KAZASINA DAYALI OLARAK İŞVEREN VE KUSURLU ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI BİRLİKTE AÇILACAK MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARININ İŞ MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ

T.C.
Yargıtay
21. Hukuk Dairesi


Esas No:2013/10725
Karar No:2013/13049
K. Tarihi:20.6.2013 

Davacılar murisinin, ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.

 

Hükmün davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakim tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

 

KARAR

 

Dava, iş kazası sonucu ölen işçinin mirasçılarının maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

 

Mahkemece, davanın idari yargıda görülmesi gerektiği gerekçesiyle dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verilmiştir.

 

Uyuşmazlık, görevli yargı yolunun belirlenmesi noktasında toplanmaktadır.

 

İş Mahkemelerinin görevi 5521 Sayılı Yasa`nın 1. maddesi ile düzenlenmiştir. Anılan maddede; işçiyle işveren veya işveren vekili arasında iş akdinden veya İş Kanunu`na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının İş Mahkemelerinde çözümleneceği hükmü öngörülmüştür. Maddede belirtildiği üzere, İş Mahkemelerinde olabilmesi için uyuşmazlığın taraflarının işçi ve işveren veya işveren vekili olması, uyuşmazlığın iş sözleşmesinden veya İş Kanunu`ndan kaynaklanması koşuldur.

 

Diğer yandan, 05.12.1977 tarih, 4/4 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında belirtildiği gibi mahkemelerin görevi kamu düzeni ile ilgili olup kıyas veya yorum yolu ile genişletilmesi veya değiştirilmesi mümkün değildir. İş mahkemeleri özel kanunla kurulmuş olup görevleri istisnai nitelik taşıdığından 5521 Sayılı Yasa`da sınırlı olarak sayılmış dava ve uyuşmazlıklar ile diğer yasaların İş Mahkemeleri`ni görevlendirdiği dava ve işler dışındaki dava ve işlere İş Mahkemelerinde bakılmaz.

 

Somut olayda, davalı TCDD Genel Müdürlüğü ile E. İnşaat arasında Sirkeci-Halkalı arası ağaç budama ve demiryolundaki otları temizleme işi nedeniyle sözleşme yapıldığı, vefat eden işçinin 30.09.2010 tarihinde demiryolu kenarında ot biçme işinde görevli iken lokomotifin çarpması sonucu vefat ettiği, SGK inceleme raporunda olayın 5510 Sayılı Yasa`nın 13.maddesi gereğince iş kazası olduğunun belirtildiği görülmektedir.

 

Davacıların murisinin işçi olarak çalışması nedeniyle taraflar arasında hizmet ilişkisi bulunduğu ve olayın iş kazası sayılması gerektiği, iş kazasına dayalı olarak işveren ve kusurlu üçüncü kişilere karşı birlikte açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının İş Mahkemesinde görülmesi gerektiği anlaşılmakla, mahkemece işin esasına girilerek yapılacak yargılama ve toplanacak deliller çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçeyle davanın usulden reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

 

O halde davacılar vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

 

SONUÇ

 

Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz eden davacılara iadesine 20.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube