Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAZMİNAT DAVASI - DAVALI VEKİLİ TARAFINDAN YASAL SÜRE İÇİNDE TEDAVİ BELGELERİNE DAİR YAZI YANİ DELİLLER EKLENMEK SURETİYLE USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE ESKİ HALE GETİRME TALEBİNDE BULUNULMUŞ OLMASI - HÜKMÜN ONANMASI


T.C. YARGITAY

17. Hukuk Dairesi

 

Esas No: 2013/8706

Karar No: 2014/9703 Karar Tarihi: 12.06.2014

 

TAZMİNAT DAVASI - DAVALI VEKİLİ TARAFINDAN YASAL SÜRE İÇİNDE TEDAVİ BELGELERİNE DAİR YAZI YANİ DELİLLER EKLENMEK SURETİYLE USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE ESKİ HALE GETİRME TALEBİNDE BULUNULMUŞ OLMASI - HÜKMÜN ONANMASI

 

ÖZET: Davalı vekili tarafından yasal süre içinde tedavi belgelerine dair yazı yani deliller eklenmek suretiyle usulüne uygun şekilde eski hale getirme talebinde bulunulmuş olmasına göre eski hale iade talebi kabul edilerek temyiz incelemesine geçilmiştir. Usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanması gerekmiştir.

 

(1086 S. K. m. 432) (6100 S. K. m. 95)

 

Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

 

Karar: Davacı; davalının kendisine çarpması neticesinde yaralandığını açıklayıp fazlaya dair haklarını saklı tutarak 100,00 TL maddi, 10.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

 

Davalı vekili, müvekkilinin kusursuz olduğunu ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.

 

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulü ile 5.063,80 TL maddi, 6.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili temyiz isteminin son gününün rahatsızlığı nedeni ile kemoterapi tedavisi gününe denk geldiğini belirterek eski hale getirme talebi ile birlikte hükmü temyiz etmiştir.

 

Mahkeme hükmü davalı vekiline 14.03.2013 tarihinde tebliğ edilmiş temyiz dilekçesi HUMK`nun 432. maddesinde öngörülen 15 günlük yasal süre geçirildikten sonra 01.04.2013 tarihinde temyiz defterine kaydedilmiş ve harç yatırılmıştır. Davalı vekiline gerekçeli kararın tebliği üzerine temyiz süresinin son günü 29.03.2013 olup davalı vekili tarafından temyiz dilekçesi ekinde sunulan A.Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniğinin kemoterapi protokolü tarifine göre 28.03.2013 ve 29.03.2013 günü kemoterapi tedavisi uygulandığı belirtilmektedir. 6100 sayılı HMK 95/1.maddesinde "Elde olmayan sebeplerle, kanunda belirtilen veya hakimin kesin olarak belirlediği süre içinde bir işlemi yapamayan kimse, eski hale getirme talebinde bulunabilir." hükmünün, 96/1.maddesinde de "eski hale getirme, işlemin süresinde yapılmamasına sebep olan engelin ortadan kalkmasından itibaren iki hafta içinde talep edilmelidir." hükmünün yer aldığı görülmektedir. Davalı vekili tarafından yasal süre içinde tedavi belgelerine dair yazı yani deliller eklenmek suretiyle usulüne uygun şekilde eski hale getirme talebinde bulunulmuş olmasına göre eski hale iade talebi kabul edilerek temyiz incelemesine geçilmiştir.

 

Sonuç: Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan 

 

 

delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur ve tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına ve manevi tazminatın takdirinde 818 sayılı Borçlar Kanunu`nun 47.maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 755,80 TL peşin harcın onama harcına mahsubuna 12.06.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube