Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
SİGORTA BAŞLANGICI VE YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİNE İLİŞKİN DAVALAR ADLİ TATİLE TABİ DEĞİLDİR

T.C YARGITAY

10.Hukuk Dairesi

Esas: 2014/ 26870

Karar: 2015 / 4711

Karar Tarihi: 16.03.2015

Yargıtay Kararı

Mahkemesi    : İş Mahkemesi 

Dava, ... sigortasına giriş tarihinin Türkiye`de sigorta başlangıç tarihi olduğunun ve yaşlılık aylığına hak kazandığının tespiti  istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.    

Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Tetkik Hâkimi.......tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Hüküm İş Mahkemesinden verilmiştir. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu`nun 8. maddesi hükmüne göre, İş Mahkemeleri`nden verilmiş bulunan nihai kararların 8 gün içinde temyiz olunması gerekir. 

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu`nun 7. maddesine göre, iş mahkemelerinde şifahi yargılama usulü uygulanır. 8. maddesine göre, iş mahkemelerinden verilmiş bulunan nihai kararların 8 gün içinde temyizinin yapılması gerekir ise de; 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun;   Adli   tatil   süresi   başlıklı  102. maddesi, "Adli   tatil,  her  yıl   yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar." Adli tatilde görülecek dava ve işler başlıklı 103. maddesi, "(1)Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:...ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar...h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler...(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır...." düzenlemelerini içermektedir.

Bu kapsamda, davanın sigorta başlangıcı ve yaşlılık aylığı talebine ilişkin olması sebebiyle adli tatile tabi olmayan eldeki davada; hüküm, 18.7.2014 tarihinde davacı vekiline usulünce tebliğ edilmiş, temyiz süresinin bitimi olan 28.7.2014 günü........  denk   gelmesi   sebebiyle  bayramın  bitimi,  ilk  iş  günü  olan

 31.7.2014 tarihinde temyiz süresinin sona erdiği, idari izinde temyiz süresinin kesilmediği, temyizin ise, 4.8.2014 tarihinde vuku bulduğu, şu duruma göre, davada 8 günlük temyiz süresi geçtiği anlaşılmaktadır.

 

O halde, 01.06.1990 gün ve 1989/3 Esas 1990/4 Karar sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı da gözönünde tutularak, Mahkemece 20.10.2014 tarihli temyiz dilekçesinin süre aşımı yönünden reddine ilişkin ek kararın ONANMASINA, 16.3.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube