Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İDARİ İZİNLİ GÜNLER RESMİ TATİL OLMADIĞINDAN SÜRELERİN DURMASI YA DA İLK İŞ GÜNÜNE KADAR UZAMASI SÖZKONUSU DEĞİLDİR

T.C YARGITAY

22.Hukuk Dairesi

Esas: 2017/ 2560

Karar: 2017 / 4157

Karar Tarihi: 02.03.2017

Yargıtay Kararı

MAHKEMESİ      :İş Mahkemesi

DAVA TÜRÜ       : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı ... ... ... ve Ticaret A.Ş. vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y   K A R A R I

 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 321. maddesinin .... fıkrasında, "Kararın tefhimi, mahkemece hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklanması ile gerçekleşir. Ancak zorunlu hâllerde, hâkim bu durumun sebebini de tutanağa geçirmek suretiyle, sadece hüküm özetini tutanağa yazdırarak kararı tefhim edebilir. Bu durumda gerekçeli kararın en geç bir ay içinde yazılarak tebliğe çıkartılması gerekir." hükmü düzenlenmiştir. Bu nedenlerle basit yargılamada 6100 sayılı Kanun`un 297/.... maddesindeki unsurları taşıyan hükmün, 6100 sayılı Kanun`un 321. maddesi uyarınca gerekçeli olarak açıklanması zorunludur.

 Karar, hükmü temyiz eden davalı ... ve ... İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi vekilinin  yüzüne karşı verilmiş, davalı vekili ........2014 tarihli süre tutum dilekçesi ile temyiz başvuru harcı ile maktu temyiz karar harcı yatırarak kararı temyiz etmiştir. Davalı vekiline eksik temyiz karar harcını ... gün içinde yatırması için çıkarılan muhtıra 26.....2014 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davalı vekili eksik temyiz harcını 05.01.2015 tarihinde yatırmıştır. Mahkemece eksik harcın süresinden sonra yatırılması nedeni ile 01.07.2016 tarihli ek karar ile temyiz dilekçesinin reddine karar verilmiştir.

Davalı ... ve O...İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi vekiline  eksik temyiz harcını ... gün içinde yatırması için gönderilen muhtıra 26.....2014 tarihinde tebliğ edilmiştir. ... günlük sürenin son günü 02.01.2015 günü olup bu günün .... ... ve ... Genel Müdürlüğü’nün 30.....2014 tarih ve 12351 sayılı yazısına göre resmi tatil olmayıp idari  izin verilen bir gün olduğu anlaşılmaktadır. İdari izinli günler resmi tatil olmadığından sürelerin durması ya da ilk iş gününe kadar uzaması sözkonusu değildir. Hal böyle olunca, Mahkemenin  eksik temyiz harcının süresinde yatırılmaması nedeni ile temyiz dilekçesinin reddine dair 01.07.2016 tarihli ek kararı usul ve kanuna uygundur. Davalının yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile ek kararın ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 02.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube