Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜ


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 480 
Karar: 2017 / 2375 
Karar Tarihi: 22.02.2017
 

MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlular vekili icra mahkemesine başvurusunda; icra takibinde taraf sıfatı olmayan kişinin usulsüz işlemler yaptığını iddia ederek takibin iptalini talep etmiş, bunun yanında, borçlulardan ... tarafından yapılan İİK’nun 106-110 maddeleri gereğince adına kayıtlı taşınmazı üzerinde bulunan hacizlerin kaldırılması talebinin reddine dair 16/09/2015 tarihli müdürlük işleminin kaldırılmasını da istemiş, mahkemece şikayet konusu icra müdürlüğü işleminin usul ve yasaya uygun olduğu, icra dosyasında taşınmazlara konulan haciz şerhlerinin zaman aşımına uğramadığı, alacaklı davalı tarafından satış talebinde bulunulduğu, satış avansının yatırıldığı, alacaklı tarafın temlik suretiyle değişmesinin, icra dosyasında yapılan usulü işlemleri kaldırmayacağı, halefiyet prensibi gereği, temlik alan tarafın selefin tüm haklarını devralacağı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 50. maddesinde; "Medeni haklardan yararlanma ehliyetine sahip olan, davada taraf ehliyetine de sahiptir." şeklinde hüküm yer almaktadır. Bu hüküm icra takipleri için de kıyasen uygulanmakta olup, taraf ehliyeti icra takibinde kendini takip alacaklısı veya takip borçlusu olabilme ehliyeti olarak göstermektedir. HMK`nun 115. maddesine göre taraf ehliyeti dava (takip) şartı olduğundan taraflar takip şartı noksanlığını takibin her aşamasında süreye tabi olmadan icra mahkemesinde şikayet yolu ile ileri sürebilirler. Bu husus mahkemece kendiliğinden araştırılır.

Mahkeme dosyası ile birlikte gönderilen ... 7. İcra Müdürlüğü’nün 2014/21590 Esas sayılı dosyasının incelenmesinde; 02/02/2010 tarihinde ... 7. İcra Müdürlüğü`nün 2010/2505 Esas sayılı dosyası ile ... vekili tarafından ..., ... ve ... aleyhine “18/05/2006 keşide tarihli bonoya istinaden” kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip başlatıldığı, 15/04/2014 tarihinde ... vekili tarafından, icra müdürlüğüne beyanda bulunularak, takip konusu alacağın temlik sözleşmesi gereğince ... tarafından devir alındığının belirtildiği ve yenileme talebinde bulunulduğu, bahsi geçen temlik sözleşmesini talebine ekli olarak icra dosyasına ibraz ettiği temlik sözleşmesine bakıldığında ise; söz konusu sözleşmenin ... tarafındanimzalanan “Devir ve Temlik Olunan Tahsili Gecikmiş Alacak İçin Temlik Beyanı” başlıklı sözleşme olduğu, sözleşmeye devredilen dosyaların listesinin ekli olduğu, söz konusu listede de ... 7. İcra Müdürlüğü`nün 2010/2505 Esas sayılı dosyanın yer almadığı, talep doğrultusunda dosyanın yenilenerek 2014/21590 Esasa kayıt edildiği, daha sonra alacaklı vekili olduğunu beyan eden Av. ...tarafından 02/09/2014 tarihinde icra dosyasına beyanda bulunulduğu, beyanında; dosya alacaklısı...’nin 14/06/2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı doğrultusunda..., dosya alacaklısı olarak kayıtlara ...’nin işlenmesinin talep edildiği ve yerinde görülen bu talep doğrultusunda icra takip işlemlerinde alacaklı olarak ... isimli şirkete yer verildiği ve mahkeme kararına yansıyan satış talebi ve satış avansının yatırılması dahil olmak üzere tüm taleplerin bu şirketin vekilleri tarafından yapıldığı görülmektedir.

Bu tespitlere göre; alacaklısı .... olan ... 7. İcra Müdürlüğü`nün 2010/2505 Esas sayılı dosyasının, takip dosyası ile alakası olmayan .... ile .... tarafından imzalanan temlik sözleşmesi ile ... Yönetim A.Ş.’ye devredildiği, bir başka deyişle icra takip dosyasında alacaklı sıfatına sahip olmayan... tarafından yapılan sözleşme ile takibe konu alacağın ....’ye devredildiği, ....’nin almış olduğu ...e de alacaklı olarak tüm işlemlerin ... Yönetim A.Ş. tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. 

O halde satış talebinde bulunan şirketin alacaklı sıfatına sahip olup olmadığı araştırılması ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken bu konuda herhangi bir araştırma yapılmaksızın eksik inceleme ile karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube