Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
USULSÜZ TEBLİGAT


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2010/ 12348 
Karar: 2010 / 26173 
Karar Tarihi: 08.11.2010

MAHKEMESİ : Gaziantep 2. İcra Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 11/03/2010

NUMARASI : 2009/704-2010/264

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu vekili, ödeme emrinin borçlunun oturmadığı adrese çıkartıldığını, tebligatın usulsüz olduğunu, ayrıca senedin sahte olarak tanzim edildiğini ileri sürerek şikayet ve itirazda bulunmuştur. Mahkemece, ödeme emrinin senette yazılı adrese çıkartıldığı gerekçesiyle usulsüz tebligat şikayeti ve imza itirazı reddedilmiştir.

Takip konusu senette keşideci adresi olarak ".. köyü-BİRECİK" yazılı olup ödeme emrinin, ".. köyü-..-GAZİANTEP" adresine çıkartıldığı ve burada borçlunun babası M.  K.. imzasına tebliğ ediği görülmüştür.

Mahkemece hernekadar, usülsüz tebligat şikayeti, ödeme emrinin takip konusu senette yazılı adrese çıkartıldığı gerekçesiyle reddedilmiş ise de, yukarıda görüldüğü üzere senetteki adres ile tebliğ zarfındaki adresin farklı olduğu, sadece "köy adının" benzer olduğu, senetteki adresin Birecik-URFA, tebliğ zarfındaki adresin ise Nizip -Gaziantep olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, senette yazılı adrese ödeme emri tebliğ edilmediği halde bu gerekçe ile şikayetin ve dolayısıyla imza itirazının süre yönünden reddi doğru değildir. O halde borçlunun usulsüz tebligat şikayetinin incelenerek, tebligat yapılan adreste ikamet edip etmediği kolluk görevlileri aracılığı ile araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA),  08.11.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube