Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAKİBE İTİRAZ DAVASI - HACİZ MÜZEKKERESİNE YASAL SÜRE İÇİNDE İTİRAZ OLMAMASI - BİRİNCİ İHBARNAMENİN TEBLİĞİNDEN SONRA PARANIN GÖNDERİLMESİNİ İSTAYAN MEMURLUK İŞLEMİNİN İPTALİ GEREĞİ

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2006/ 12338 
Karar: 2006 / 15074 
Karar Tarihi: 07.07.2006


İcra mahkemesince yasanın emredici kurallarına uyulmayarak birinci haciz ihbarnamesinin tebliğinden sonra muhtıra ile paranın İcra dairesine gönderilmesini isteyen İcra müdürlüğünün işleminin iptaline karar verilmesi gerekir.


(2004 S. K. m. 89)

Dava: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki 3. kişi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: 

Karar: 3. kişi şikayetçi bankaya 25.10.2005 tarihinde tebliğ olunan 89/1 haciz müzekkeresine yasal süresi içerisinde ilgili bankaca itiraz olunmadığı gibi, paranın bloke edildiği de ayrıca bildirilmiştir. Bu durumda, 4949 Sayılı Yasa ile değişik İİK.`nun 89/3. maddesi gereğince 3. şahsa usulüne uygun 89/2 haciz ihbarnamesi gönderilmesi, bu haciz ihbarnamesine de süresinde itiraz edilmemesi halinde zimmetinde sayılan borcun ödenmesi için 3. kez İcra dairesince bildirim yapılması zorunlu olduğundan icra mahkemesince yasanın emredici kurallarına uyulmayarak birinci haciz ihbarnamesinin tebliğinden sonra muhtıra ile paranın İcra dairesine gönderilmesini isteyen İcra müdürlüğünün işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi yolunda hüküm kurulması isabetsizdir. 

Sonuç: 3. kişi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 07.07.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.(¤¤)


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube