Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - MUHATAPLARIN KESMEDİKLERİ VEYA GÖNDERMEDİKLERİ PARANIN MAAŞLARDAN VE SAİR MALLARDAN ALINACAĞI

Somut olayda alacaklının ücret ve kıdem tazminatı alacağının toplamı için yaptığı başvurunun icra müdürlüğünce reddi üzerine, mahkemenin 23.7.2009 tarih ve 2009/599-586 sayılı kararı ile icra müdürlüğünün red kararının iptaline karar verilmiştir. Oysa yukarıda anılan yasa maddelerinin kapsamında ücret ve maaşlar olup, kıdem tazminatı bu kanun kapsamında değildir. Bu durumda mahkemece istemin sadece ücret ve maaş alacakları yönünden kabul edilmesi gerekirken ücretten sayılmayan kıdem tazminatını da kapsar şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2009/ 30557 
Karar: 2010 / 11812 
Karar Tarihi: 11.05.2010

(2004 S. K. m. 355, 356)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK`nun 355. maddesinde, borçlu memur ve müstahdemlerin maaşlarından yapılacak kesintiler için tebligat yapılan kanuni muhatapların, borçlunun maaş ve ücret miktarlarını bir hafta içinde bildirmeye ve borç bitinceye kadar kesinti yapıp icra dairesine göndermeye mecbur oldukları aynı yasanın 356. maddesinde ise yukarıda anılan madde uyarınca muhatapların kesmedikleri veya göndermedikleri paranın ayrıca mahkeme hükmüne hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından ve sair mallarından alınacağı düzenlenmiştir.

Somut olayda alacaklının ücret ve kıdem tazminatı alacağının toplamı için yaptığı başvurunun icra müdürlüğünce reddi üzerine, mahkemenin 23.7.2009 tarih ve 2009/599-586 sayılı kararı ile icra müdürlüğünün red kararının iptaline karar verilmiştir. Oysa yukarıda anılan yasa maddelerinin kapsamında ücret ve maaşlar olup, kıdem tazminatı bu kanun kapsamında değildir. Bu durumda mahkemece istemin sadece ücret ve maaş alacakları yönünden kabul edilmesi gerekirken ücretten sayılmayan kıdem tazminatını da kapsar şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 11.05.2010 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube