Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BORÇSUZLUĞUN TESPİTİ

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan, iş sahibi tarafından emanete alınıp ödenmediğinden icra takibine konu edilen yüklenici alacağından dolayı borçsuzluğun tespiti istemine ilişkindir. Dava . TL değer gösterilerek açılmış olup, davacı harçtan muaf olmadığı halde harç alınmaksızın dava açıldığı, davanın devamı süresince de harç tamamlanmadığından mahkemece dava değeri üzerinden peşin 1/4 nispi karar ve ilâm harcı ve maktu başvuru harcı yatırmak üzere davacıya süre verilip, harcın yatırılması halinde işin esası incelenip sonucuna uygun karar verilmesi, yatırılmaması halinde, Harçlar Kanunu`nun ve HMK`nın ilgili maddesi gereğince işlem yapılması gerekirken harç alınmaksızın davaya devamla sonuçlandırılması yasaya uygun görülmemiş, diğer temyiz itirazları şimdilik incelenmeksizin kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.


T.C YARGITAY 
15.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 2139 
Karar: 2017 / 4016 
Karar Tarihi: 20.11.2017

(492 S. K. m. 2, 15, 16, 21, 28, 30, 32) (6100 S. K. m. 150)
 
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
 
Karar: Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan, iş sahibi tarafından emanete alınıp ödenmediğinden icra takibine konu edilen yüklenici alacağından dolayı borçsuzluğun tespiti istemine ilişkin olup, mahkemece davanın temlik eden yönünden husumetten, temlik alan yönünden esastan reddine dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.
 
492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerine göre: Yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, yargı harçlarına tabidir (2. md.). Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre nispi esas üzerinden, işlemin nev`i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır (15. md.). Değer tayini mümkün olan hallerde dava dilekçelerinde değer gösterilmesi mecburidir. Gösterilmemişse davacıya tespit ettirilir. Tespitten kaçınma halinde, dava dilekçesi muameleye konmaz (16/3. md.). Noksan tespit edilen değerler hakkında 30`uncu madde hükmü uygulanır (16/4. md.). Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır (21. md.). (1) sayılı tarifede yazılı nispi karar ve ilâm harcının 1/4`ü peşin alınır (28. md.). Yargılama sırasında tespit olunan değerin, dava dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o oturum için yargılamaya devam olunur, takip eden oturuma kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilâm harcı tamamlanmadıkça davaya devam olunmaz. Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 150.   maddesinde gösterilen süre içinde dosyanın işleme konulması noksan olan harcın ödenmesine bağlıdır (30. md.). Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz (32. md.). HMK 120/1. maddeye göre de davacı, yargılama harçlarını mahkeme veznesine yatırmak zorundadır.   
 
Dava 17.391,00 TL değer gösterilerek açılmış olup, davacı harçtan muaf olmadığı halde harç alınmaksızın dava açıldığı, davanın devamı süresince de harç tamamlanmadığından mahkemece dava değeri üzerinden peşin 1/4 nispi karar ve ilâm harcı ve maktu başvuru harcı yatırmak üzere davacıya süre verilip, harcın yatırılması halinde işin esası incelenip sonucuna uygun karar verilmesi, yatırılmaması halinde, Harçlar Kanunu`nun 30. maddesi ve HMK`nın 150. maddesi gereğince işlem yapılması gerekirken harç alınmaksızın davaya devamla sonuçlandırılması yasaya uygun görülmemiş, diğer temyiz itirazları şimdilik incelenmeksizin kararın bu yönden bozulması gerekmiştir. 
 
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 20.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube