Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAZMİNAT DAVASI - USULSÜZ KREDİ KULLANDIRMA

T.C YARGITAY 
4.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 4528 
Karar: 2017 / 7861 
Karar Tarihi: 04.12.2017

Temerrüt faizine ayrıca temerrüt faizi yürütülemez. Anılan yasağa ve dava dilekçesinde ana paranın dava tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsilinin talep edilmiş olmasına rağmen, faize faiz yürütülmesine neden olacak şekilde asıl alacak miktarına işlemiş faiz miktarı eklenerek ulaşılan toplam miktara dava tarihinden itibaren yeniden faiz yürütülmesine karar verilmesi doğru olmayıp, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması gerekir.

(6098 S. K. m. 121) (818 S. K. m. 104)
 
Davacı .... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve diğerleri aleyhine 15/08/2006 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 20/04/2017 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davacı vekili ile davalılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 
 
1- Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
 
2- Davalıların diğer temyiz itirazına gelince;
 
Dava, davalıların usulsüz kredi kullandırmaları nedeniyle davacı bankanın zararının tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. 
 
Davacı vekili, davalılardan ...`nun müvekkili Bankanın eski ... şubesi müdürü ve ...`in müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları dönemde dava dışı borçlu firmalardan tahsil edilemeyen krediler nedeniyle oluşan zararın, ana paraya dava tarihinden ödeme tarihine kadar işleyecek faizi ile birlikte davalılardan tazmini isteminde bulunmuştur. 
 
Mahkemece, bozmadan sonra bilirkişiden alınan ek raporda hesaplanan asıl alacak ve işlemiş faiz miktarları üzerinden % 75 oranında hakkaniyet indirimi de yapılarak, 32.513,68 TL asıl alacak ve 108.479,84 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 140.993,52 TL alacağın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.
 
6098 sayılı TBK`nun 121/3. maddesi (818 sayılı BK`nun 104/3) uyarınca, temerrüt faizine ayrıca temerrüt faizi yürütülemez. Anılan yasağa ve dava dilekçesinde ana paranın dava tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsilinin talep edilmiş olmasına rağmen, faize faiz yürütülmesine neden olacak şekilde asıl alacak miktarına işlemiş faiz miktarı eklenerek ulaşılan toplam miktara dava tarihinden itibaren yeniden faiz yürütülmesine karar verilmesi doğru olmayıp, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 6100 sayılı HMK`nın geçici 3. maddesi uyarınca temyiz hükümleri bakımından halen yürürlükte bulunan 1086 sayılı HUMK`nun 438/7. maddesi uyarınca hüküm düzeltilerek onanmalıdır. 
 
Sonuç: Temyiz edilen kararın yukarıda (2) no`lu bentte gösterilen nedenlerle hüküm fıkrasının 1. bendinde yer alan "toplam 140.993,52 TL alacağın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte" ifadelerinin silinerek yerine "toplam 32.513,68 TL asıl alacağın dava tarihinden itibaren yasal faiz ile birlikte" ifadelerinin yazılmasına, davacının tüm, davalıların diğer temyiz itirazlarının (1) no`lu bentte gösterilen nedenlerle reddiyle kararın düzeltilmiş bu biçiminin ONANMASINA ve davalılardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 04.12.2017 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube