Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İTİRAZIN İPTALİ

 Davalılar davacı banka ile dava dışı şirket arasında imzalan genel kredi sözleşmesinin müteselsil kefilleridir. Sözleşmede kefilin sorumluluklarını düzenleyen maddede gayri nakdi kredilerin deposuna ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda davacı, meri teminat mektuplarının bedelinin ve tedavülde kullanılan çek yapraklarının zorunlu ödeme tutarının deposunu talep edemez. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.


T.C YARGITAY 
19.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 1462 
Karar: 2017 / 4714 
Karar Tarihi: 08.06.2017

(2004 S. K. m. 67)
 
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
 
Davacı vekili, müvekkili banka ile dava dışı ... San. A.Ş. arasında genel kredi sözleşmesi akdedildiğini, bu sözleşmeyi davalıların müşterek ve müteselsil kefil olarak imzaladıklarını, asıl borçlu şirkete esnek ticari, teminat mektubu ve çek karnesi hesap kredileri açılarak kullandırıldığını, borçların ödenmemesi üzerine davalılar aleyhine ...27. İcra Müdürlüğünün 2012/7624 esas sayılı dosyasıyla takip yapıldığını, yapılan takibe davalıların itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptaline ve davalıların asıl alacağın %20` sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmelerine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 
 
Davalılar ... ve ... vekili, davaya konu boş çek yapraklarının 1990 yılı öncesine ait olup imha edildiğini, bu sebeple bankaya iadesinin mümkün olmadığını, geçerliliklerinin de kalmadığını, geçerli olmayan çekler için depo talebinin haksız olduğunu belirterek, davanın reddini istemiştir. 
Diğer davalı, davaya cevap vermemiştir.
 
Mahkemece, yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davaya konu 36 adet çekin bankaya iade edilmediği, bu çekler için bankanın sorumlu olacağı miktarın 21.600,00 TL olduğu, bu miktardan nakit alacaklar ödenmediği için bankanın gayrinakdi alacaklar içinde riskinin devam ettiği, çeklerin yasal olarak halen geçerli olduğu, davalıların sözleşme uyarınca bu miktarın depo edilmesinden sorumlu oldukları, asıl borçlu şirket yararına verilen 8.065,36 TL lik ve 36.500,00 TL lik iki ayrı teminat mektubunun halen meri olduğu ve mektupların son ödeme tarihleri (30/04/2004 ve 10/05/2004) dikkate alındığında henüz 10 yıllık süre dolmadığından zamanaşımı savunmasının haklı olmadığı ve bankanın bu konudaki riskinin devam ettiği ve sözleşme uyarınca davalılardan bu miktarın deposunu istemekte haklı bulunduğu ayrıca takip tarihi itibari ile davacı bankanın 3.129,78 TL nakit alacağı bulunduğu, tüm nakit ve gayrinakit alacakların davalıların kefalet limitleri içinde kaldığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile icra inkar tazminat koşullarının oluşması nedeniyle % 20 oranında icra inkar tazminatının davalılardan tahsiline karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir. 
 
1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bent dışındaki yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
 
2- Davalılar davacı banka ile dava dışı... A.Ş. arasında imzalan genel kredi sözleşmesinin müteselsil kefilleridir. Sözleşmede kefilin sorumluluklarını düzenleyen 25. maddede gayri nakdi kredilerin deposuna ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda davacı, mer` i teminat mektuplarının bedelinin ve tedavülde kullanılan çek yapraklarının zorunlu ödeme tutarının deposunu talep edemez. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
 
Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalıların diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalılar yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacının temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin harçların istek halinde iadesine, 08.06.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube